Projekti “ZANA E MALEVE” (Të Rinjtë dhe Territori: Rrënjët e një komuniteti në rrugën drejt Integrimit Europian)

Donatorë: AICS (Agjencia Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim)

Partnerët: VISS Albania (Lead Partner në Shqipëri), Agjencia Kombëtare e Turizmit, AZHR 1, CISP (Comitato Internazionale per lo Svilupo dei Popoli), Fondacione Slow Food, Gruppo di Azzione Locale, Gal Leader, ULIXES, Instituto Univesitario Salesianno Venezzia, I borgi pui belli del Italia, PFD (Parnership for development), Fondi Besa, Code parners.

Zona e përfashirjes së projektit është Malësia e Madhe, ku synohet që të kontribuohet në promovimin e një modeli ekonomik dhe social të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës në Shqipërinë Veriore dhe të mbështesë integrimin e vendit në BE. Konsolidimi dhe zgjerimi i aktiviteteve ekonomike dhe forcimi i rolit të komuniteteve Malësi e Madhe për mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë së tyre territoriale.

Vite zbatimi  2018 – 2020

Produkti i Projektit: Të diversifikojë dhe të shtrijë përmes mbështetjes për bizneset familjare dhe shërbimet agro-turistike mundësitë e punësimit, sidomos për të rinjtë. Të konsolidojë nivelin e fuqizimit të komuniteteve lokale duke iniciuar forma të përfshirjes në menaxhimin e shërbimeve dhe institucionalizimin e figurës së Agjentit të Zhvillimit Lokal (ASL). Të inicjojë programin e regjistrimit të pronësisë së tokës në zonën e synuar dhe praktikat e mira të përsëriten në zona të tjera që përjetojnë vështirësi.

Shpërndaje në: