test

Liqenet janë një burim natyror i ujit që kanë një rëndësi të jashtëzakonshme në ekosistemin dhe jetën e njerëzve. Në Shqipëri liqenet janë thellësia e pasurisë së saj natyrore dhe kanë një ndikim të madh në jetën e komuniteteve të vendit dhe biodiversitetin vendas të faunës dhe floras që ata strehojnë

Pamjet e tyre të mrekullueshme, ujërat e pastërta dhe aktivitetet e shumta që ofrohen, përfshirë notin, peshkimin, dhe shëtitjet me anije, bëjnë që liqenet të jenë një burim i rëndësishëm turistik për vendin.

Lakes are a natural water source of extraordinary importance to ecosystems and human life. In Albania, lakes are a profound depth of its natural wealth and have a significant impact on the lives of local communities and the local biodiversity of fauna and flora they harbor.

Their stunning views, clear waters, and numerous activities offered, including swimming, fishing, and boat tours, make lakes an important tourist resource for the country

Liqeni i Ohrit

Liqeni i Ohrit ndodhet në pjesën juglindore të Shqipërisë dhe është liqeni më i thellë në gjithë Gadishullin e Ballkanit, me një thellësi maksimale prej afro 300 m. Vlera historike, por edhe flora e fauna e larmishme e kanë ndihmuar Liqenin e Ohrit të bëhet një nga vendet e Trashëgimisë Kulturore dhe Natyrore të UNESCO-s.

Pamjet e Liqenit të Ohrit janë të mrekullueshme. Uji i kristaltë sjell reflektime magjike të maleve dhe bregut i cili i rrethuar nga pemë të vjetra. Aty ka një shumëllojshmëri të specieve ujore në liqen, ku më i famshmi është korani, një lloj peshku i njohur, shumë i veçantë dhe i shijshëm.

Liqeni i Ohrit ofron shumë mundësi për aktivitete rekreacioni. Noti në ujërat e tij të qeta është një eksperiencë e mahnitshme, përmirësuar edhe më shumë nga freskia dhe pastërtia e ujit. Peshkimi është një tjetër aktivitet i popullor për ata që janë të interesuar për të provuar shijet e kuzhinës së liqenit.

Përgjatë bregut të liqenit gjenden disa qendra turistike si Lini, Pogradeci, Driloni dhe Tushemishti, ku gjenden shumë hotele dhe bujtina që ofrojnë akomodim komod .

Ky vend është një vend i pazakontë për të shijuar një ambient të qetësisë dhe bukurisë natyrore. Liqeni i Ohrit është një vend ku mund të dashuroheni me natyrën, të eksploroni historinë, kulturën, dhe të relaksoheni në qetësinë e tij të mrekullueshme.

Lake Ohrid

Lake Ohrid, located in the southeastern part of Albania, is the deepest lake in the Balkan Peninsula, with a maximum depth of nearly 300 meters. Its historical value, as well as its diverse flora and fauna, have helped Lake Ohrid become one of the UNESCO World Heritage Sites for both Cultural and Natural significance.

The views of Lake Ohrid are breathtaking. The crystal-clear water creates magical reflections of the surrounding mountains and the shoreline, which is adorned with ancient trees. The lake boasts a variety of aquatic species, among which the most famous is the Ohrid trout, a unique and delicious type of fish.

Lake Ohrid offers numerous recreational opportunities. Swimming in its calm waters is a delightful experience, further enhanced by the water’s freshness and purity. Fishing is another popular activity for those interested in sampling the lake’s culinary offerings.

Along the lake’s shore are several tourist centers such as Lini, Pogradec, Drilon, and Tushemisht, where many hotels and inns offer comfortable accommodation.

This place is an extraordinary destination to enjoy tranquility and natural beauty. Lake Ohrid is a place where you can fall in love with nature, explore history and culture, and relax in its splendid serenity.

Liqeni i Prespës

Liqenet e Prespës janë një pasuri natyrore e rrallë në Ballkan e ndarë midis Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë.

Liqeni i Prespës përbëhet nga dy ekosisteme: Prespa e Madhe dhe Prespa e Vogël. Kjo e dyta futet thellë në malin Galica të Shqipërisë dhe është liqeni më i lartë tektonik në Ballkan, me një lartësi prej 853 m.

Ky liqen është i veçantë për faunën dhe florën e pasur që strehon ku shumë prej tyre janë të rrallë dhe të endemikë në këtë zonë.Në këtë liqen ka koloni shumë të rëndësishme të shumimit të pelikanit dalmat dhe të pelikanit të bardhë. Liqenet e Ohrit dhe Prespës janë midis dy dhe katër milionë vjet të vjetër, ku kanë evoluar specie tejet unike peshqish, mes tyre edhe korani e belushka e shijshme.

Ky vend është gjithashtu i njohur për kishën e Shen Mërisë së Prespës, një trashëgimi historike dhe kulturore e cila ka shërbyer si qendër shpirtërore për prijësit shqiptarë. Mbishkrimet që gjenden në këtë kishë i përkasin periudhave të ndryshme të lidhura me historinë e këtij monumenti,ku më i hershmi në këtë kishë i përket vitit 1345.

Këto liqene janë një vlerë e veçantë e natyrës dhe trashëgimisë së Shqipërisë të cilat ofrojnë një eksperiencë të jashtëzakonshme për udhëtarët.

Prespa Lake

The Prespa Lakes are a rare natural treasure in the Balkans, shared between Albania, North Macedonia, and Greece.

The Prespa region consists of two ecosystems: Great Prespa and Small Prespa. The latter extends deep into Albania’s Galicica Mountain and is the highest tectonic lake in the Balkans, situated at an altitude of 853 meters.

This lake is unique for its rich fauna and flora, many of which are rare and endemic to the area. It hosts significant breeding colonies of the Dalmatian pelican and the white pelican. The Ohrid and Prespa Lakes are between two and four million years old, where uniquely evolved fish species have developed, including the delicious Ohrid trout and belushka.

The area is also known for the Church of Saint Mary in Prespa, a historical and cultural heritage site that has served as a spiritual center for Albanian leaders. Inscriptions found in this church belong to various periods linked to the history of this monument, with the earliest dating back to 1345.

The Prespa Lakes are a unique value of nature and heritage in Albania, offering an extraordinary experience for travelers.

Liqeni i Shkodrës

Liqeni i Shkodrës ndodhet në veriperëndim të Shqipërisë, shtrihet në kufirin midis Shqipërisë dhe Malit të Zi. Ky liqen është më i madh në gjithë Gadishullin e Ballkanit, me një sipërfaqe prej 370 km².

Një nga karakteristikat më të veçanta të Liqenit të Shkodrës është bukuria e tij natyrore. Pamjet e ujit të dhe bregut të pasur me gjelbërim dhe pyje janë një frymëzim për çdo vizitor. Në distancë, majat e maleve dhe kodrat të rrethojnë liqenin, duke e bërë atë një vend të mrekullueshëm për shëtitje, ecje në natyrë dhe eksplorime.

Liqeni është relativisht i cekët dhe ushqehet nga shumë lumenj dhe nga burime të ndryshme, çka e bën mjaft të larmishme jetën e tij ujore duke përfshirë krapin, ngjalën dhe shtojzën etj. Shumë prej tyre janë të rrallë dhe të endemikë në këtë rajon, duke e bërë këtë vend të një destinacioni tërheqës për natyralistët. Gjithashtu, mund të eksploroni ishullin e Liqenit të Shkodrës, i cili është shtëpi për shumë zogj të ndryshëm dhe një vend i pazakontë për të shijuar natyrën dhe paqen e liqenit.

Ne liqenin e Shkodres gjenden fshatra të qeta dhe tradicionale që ruajnë tipare historik dhe kulturor. Qendrat kryesore turistike janë Shiroka dhe Zogaj, me hotele dhe restorante të shumta.

Liqeni i Shkodrës është një pasuri e çmuar për Shqipërinë, një vend i magjishëm për të shijuar bukurinë natyrore dhe për të eksploruar trashëgiminë dhe kulturën e vendit.

Mbrojtja dhe kujdesi për liqenet në Shqipëri është një detyrë e përbashkët për të gjithë qytetarët dhe udhëtarët. Duke mbrojtur këto burime të çmuara natyrore, ne sigurojmë që ata do të jenë të disponueshëm edhe për brezat e ardhshëm dhe do të vazhdojnë të luajnë një rol të rëndësishëm në jetën dhe zhvillimin e vendit.

Lake  Shkodra

Lake Shkodra, located in the northwest of Albania, stretches along the border between Albania and Montenegro. It is the largest lake in the Balkan Peninsula, covering an area of 370 km².

One of the most distinctive features of Lake Shkodra is its natural beauty. The views of the water and the lush, forested shoreline are an inspiration to every visitor. In the distance, the peaks of mountains and hills surround the lake, making it a wonderful place for walks, nature hikes, and exploration.

The lake is relatively shallow and is fed by numerous rivers and various sources, contributing to its diverse aquatic life, including carp, eel, and bleak, among others. Many of these species are rare and endemic to the region, making it an attractive destination for naturalists. Visitors can also explore the island in Lake Shkodra, which is home to a variety of birds and an exceptional place to enjoy the lake’s tranquility and natural beauty.

In the vicinity of Lake Shkodra, there are quiet and traditional villages that preserve historical and cultural features. The main tourist centers are Shiroka and Zogaj, which offer numerous hotels and restaurants.

Lake Shkodra is a treasured asset for Albania, a magical place to enjoy natural beauty and explore the country’s heritage and culture.

The protection and care of lakes in Albania is a shared responsibility for all citizens and travelers. By safeguarding these valuable natural resources, we ensure their availability for future generations and their continued importance in the life and development of the country.

Shpërndaje
Shperndaje:
WEB agency Albania car rental tirana real estate saranda