test

Shqipëria ka një skenë arti në rritje dhe të gjallë me disa galeri arti dhe institucione kulturore që shfaqin artin bashkëkohor dhe tradicional shqiptar. Galeritë kombëtare janë depo kulturore që luajnë një rol kryesor në peisazhin kulturor të një kombi. Ata ruajnë historinë, promovojnë krijimtarinë, edukojnë dhe pasqyrojnë identitetin kombëtar. Këto institucione janë magnet për turizmin dhe diplomacinë, kontribuojnë në ekonomi dhe shërbejnë si platforma për komente sociale dhe politike. Galeritë kombëtare frymëzojnë, pasurojnë dhe lidhin njerëzit me artin, historinë dhe njëri-tjetrin, duke i bërë ata të domosdoshëm për mirëqenien kulturore dhe sociale të një kombi.

Albania has a growing and vibrant art scene with several art galleries and cultural institutions that display contemporary and traditional Albanian art. National galleries are cultural repositories that play a major role in a nation’s cultural landscape. They preserve history, promote creativity, educate, and reflect national identity. These institutions are magnets for tourism and diplomacy, contribute to the economy, and serve as platforms for social and political commentary. National galleries inspire, enrich, and connect people with art, history, and each other, making them essential for a nation’s cultural and social well-being.

Galeria Kombëtare e Arteve:

E vendosur në kryeqytetin Tiranë, Galeria Kombëtare e Arteve është institucioni më i rëndësishëm i arteve pamore në vendin tonë. Këtu ruhet koleksioni Kombëtar i arteve pamore, duke filluar nga gjysma dytë e shek. XIX e deri në ditët tona. Ky koleksion përbëhet nga vepra të periudhës së Rilindjes Kombëtare dhe Pavarësisë, një koleksion ikonash që i përket shek. XIII – XIX, koleksioni më i madh i pikturës dhe skulpturës së periudhës së Realizmit Socialist, pavijoni i artistëve të huaj, si dhe një koleksion i artit bashkëkohor kombëtar dhe ndërkombëtar.

Për më tepër informacion vizitoni:

Galeria Kombëtare e Arteve

The National Gallery of Arts:

Located in the capital city, Tirana, the National Gallery of Arts is the most important institution for visual arts in the country. It houses the National Collection of Visual Arts, which spans from the second half of the 19th century to the present day. This collection includes works from the National Renaissance and Independence period, a collection of icons from the 13th to 19th centuries, the largest collection of paintings and sculptures from the Socialist Realism period, a pavilion of foreign artists, as well as a collection of contemporary national and international art.

For more information, visit:

NATIONAL GALLERY OF ARTS

Galeria e Artit Tiranë (GAT):

Galeria e Artit të Tiranës, është një Institucion në vartësi të Bashkisë Tiranë. Misioni i saj është të bashkojë publikun kryeqytetas me artin, duke nxitur vlerësimin dhekuptimin e artit dhe rolit të tij në shoqëri, duke mirëpritur njerëzit për të eksploruar dhe përjetuar artin, edukuar me kreativitet, imagjinatë dhe produktivitet. GAT është një galeri e hapur veçanërisht për artistë të rinj dhe aplikantë në mediumet e reja tëartit bashkëkohor. Ajo krijon gjithashtu mundësinë e shumë eventeve kombëtare dhendërkombëtare.

Për më tepër informacion vizitoni:

Galeria e Artit Tiranë (GAT)

The Tirana Art Gallery (GAT):

The Tirana Art Gallery is an institution under the jurisdiction of the Municipality of Tirana. Its mission is to connect the public of the capital city with art, fostering appreciation and understanding of art and its role in society, welcoming people to explore and experience art, and educating with creativity, imagination, and productivity. GAT is particularly open to young artists and applicants in new mediums of contemporary art. It also creates opportunities for many national and international events.

For more information, visit:

TIRANA ART GALLERY (GAT)

Galeria FAB:

E vendosur në Tiranë, Galeria FAB (Forumi për Artin Bashkëkohor dhe Ballkanin) i kushtohet artit bashkëkohor dhe organizon rregullisht ekspozita, shfaqje dhe diskutime. Galeria FAB e ndertuar në ambientet e Fakultetit të Arteve të Bukura pranë Universitetit te Arteve është një ndër hapësirat më atraktive në Tiranë për ekspozim. Eshtë e pozicionuar në anën e pasme të Universitetit të Arteve, duke i dhënë mundësi të gjithë kalimtarëve si dhe artëdashësve ta kenë tejet të lehte aksesin në këtë ambient.

Për më tepër informacion vizitoni:

Galeria FAB

 

FAB Gallery:

Located in Tirana, FAB Gallery (Forum for Contemporary Art and the Balkans) is dedicated to contemporary art and regularly organizes exhibitions, performances, and discussions. Constructed within the premises of the Faculty of Fine Arts near the University of Arts, FAB Gallery is one of the most attractive spaces in Tirana for exhibitions. It is situated at the back of the University of Arts, making it easily accessible to all passersby and art enthusiasts.

For more information, visit:

FAB GALLERY

Galeria ZETA:

E vendosur në Tiranë, ZETA Gallery është një hapësirë e artit bashkëkohor që pret ekspozita, punëtori dhe ngjarje me fokus artin modern dhe eksperimental. ETA funksionon si një vend kulturor autonom për qasje shumëdisiplinore ndaj arteve pamore, duke përfshirë pikturën, skulpturën, fotografinë, videon, instalacionin , zërin dhe performancën. Qëllimi i galerisë Zeta është të edukoj publikun dhe të promovojë artin bashkëkohor që ne e konsiderojmë një karakteristikë të pandarë, të shoqërive të emancipuara përmes; ekspozitave, prezantimeve, projekteve bashkëpunimi në nivel lokal, rajonal dhe ndërkombëtar si dhe aktivitete të tjera kulturore.

Për më tepër informacion vizitoni:

Galeria ZETA

ZETA Gallery

Located in Tirana, ZETA Gallery is a contemporary art space that hosts exhibitions, workshops, and events focusing on modern and experimental art. ZETA operates as an autonomous cultural venue for a multidisciplinary approach to visual arts, encompassing painting, sculpture, photography, video, installation, sound, and performance. ZETA Gallery’s aim is to educate the public and promote contemporary art, which is considered an integral characteristic of emancipated societies through exhibitions, presentations, local, regional, and international collaboration projects, and other cultural activities.

For more information, visit:

ZETA GALLERY

Galeria 43:

Eshtë një galeri personale e sapo ristrukturuar e vendosur në zemër të Tiranës, në Myslym Shyri. Duke shfaqur rreth 100 vepra arti, mirëpret vizitorë nga e gjithë bota që të kënaqin syrin me pikturat e ekspozuara. Mund ta vizitoni falas, duke hedhur një vështrim në historinë, kulturën dhe natyrën shqiptare. Pikturat paraqesin mënyra të ndryshme jetese të kulturës shqiptare dhe jo vetëm. Afati kohor i veprave të artit varion nga 1969 deri në janar 2020.

Për më tepër informacion vizitoni:

Galeria 43

Galeria 43:

Galeria 43 is a newly restructured personal gallery located in the heart of Tirana, on Myslym Shyri Street. Displaying around 100 artworks, it welcomes visitors from around the world to delight their eyes with the exhibited paintings. Visitors can enjoy the gallery free of charge, offering a glimpse into Albanian history, culture, and nature. The paintings represent various aspects of Albanian culture and beyond. The time range of the artworks varies from 1969 to January 2020.

For more information, visit:

GALERIA 43

Galeria Kalo:

E gjendur pranë Sheshit Nënë Tereza dhe hyrjes se parkut të Liqenit Tiranë. Në këtë galeri ju mund të gjeni vepra arti nga artistë të rinj shqiptarë që duan të promovohen. Galeria Kalo kontribuon në njohjen e Shqipërisë përmes bukurisë së jetës virtuale, jetës reale, peisazheve, portreteve dhe kompozimeve të ndryshme. Çdo muaj hapet një ekspozitë me koleksione të ndryshme arti të artistëve shqiptarë dhe ndërkombëtarë.

Për më tepër informacion vizitoni :

Galeria Kalo

 

Galeria Kalo:

Located near Mother Teresa Square and the entrance to Tirana’s Lake Park, Galeria Kalo is a space where you can find artworks by young Albanian artists seeking promotion. Galeria Kalo contributes to the recognition of Albania through the beauty of virtual life, real life, landscapes, portraits, and various compositions. Each month, the gallery opens an exhibition featuring different art collections from Albanian and international artists.

For more information, visit:

GALERIA KALO

Galeria e Arteve E Rira:

Galeria e Arteve E Rira, është krijuar në 1197 në Tiranë si një studio private e familjes Rira. Por më vonë brenda pak viteve ajo fitoi reputacion dhe eksperiencë për veprat e artit që ajo shfaq gjatë gjithë kohës, duke përfshirë tashmë dhe punime të artisteve të tjerë shqiptarë. Gjithë adhuruesit e artit do gjejnë në këtë galeri vepra të ndryshme të artistëve bashkëkohore, që adoptojnë teknika të ndryshme dhe zhanre të artit figurativ. Hyrja është e lirë dhe ju mund të shijoni një kafe, të lexoni një libër dhe të shijoni artin shfaqet aty.

Për më tepër informacion vizitoni:

Galeria e Arteve E Rira

Galeria e Arteve E Rira:

Galeria e Arteve E Rira, established in 1997 in Tirana as a private studio of the Rira family, has evolved over the years to gain reputation and experience for showcasing art. It now includes works from other Albanian artists as well. Art enthusiasts visiting this gallery can discover various contemporary artworks, adopting different techniques and genres of figurative art. The entrance is free, allowing visitors to enjoy a coffee, read a book, and experience the displayed art.

For more information, visit:

Galeria e Arteve E Rira

Galeria Shkodra:

E vendosur në qytetin verior të Shkodrës, kjo galeri përmban një gamë të larmishme arti, duke përfshirë artin bashkëkohor dhe atë tradicional shqiptar. Koleksioni i Galerise perbehet prej rreth 700 pikturash, skulpturash, vizatimesh dhe fotosh, vepra te realizuara nga artiste shqiptare ne nje hark kohor prej rreth njeqind vjetesh, nga fillimi i shekullit te kaluar deri ne ditet e sotme.

Për më tepër informacion vizitoni:

Galeria Shkodra

Galeria Shkodra:

Located in the northern city of Shkodra, this gallery features a diverse range of art, including contemporary and traditional Albanian art. The collection of Galeria Shkodra comprises around 700 paintings, sculptures, drawings, and photographs, created by Albanian artists over a span of approximately one hundred years, from the early 20th century to the present day.

For more information, visit:

Galeria Shkodra

Harabel Contemporary Art Platform :

Harabel është një organizatë jofitimprurëse, me qendër në Tiranë që përqendrohet në promovimin e artit bashkëkohor dhe ka krijuar arkivin më të madh të hapur të artistëve në Shqipëri. Harabel synon të jetë një ndërmjetësues nxitës për ndërhyrje urbane dhe reflektime, duke ofruar një hapësirë ndërdisiplinore për eksperimentim dhe kërkim. Platforma synon bashkëpunimin e qëndrueshëm me artistë bashkëkohor dhe specialistë të fushave të tjera, me qëllim ndikimin në qytet, në drejtime të ndryshme sociale dhe edukative.

Për më tepër informacion vizitoni:

Harabel Contemporary Art Platform

 

Harabel Contemporary Art Platform:

Harabel is a non-profit organization based in Tirana, focusing on the promotion of contemporary art and has created the largest open archive of artists in Albania. Harabel aims to be a stimulating intermediary for urban interventions and reflections, offering an interdisciplinary space for experimentation and research. The platform seeks sustainable collaboration with contemporary artists and specialists from other fields, aiming to impact the city in various social and educational directions.

For more information, visit:

Harabel Contemporary Art Platform

Tirana Art Lab (TAL):

Tirana Art Lab është një qendër arti bashkëkohor e vendosur në kryeqytetin, Tiranë. Ai fokusohet në mbështetjen dhe ekspozimin e artistëve bashkëkohorë, si nga Shqipëria ashtu edhe jashtë saj.

Për më tepër informacion vizitoni:

Tirana Art Lab (TAL)

Tirana Art Lab (TAL):

Tirana Art Lab is a contemporary art center located in the capital, Tirana. It focuses on supporting and exhibiting contemporary artists, both from Albania and abroad.

For more information, visit:

Tirana Art Lab (TAL)

Qendra Kulturore Tulla:

Tulla është një qendër kulturore multifunksionale në Tiranë që pret ngjarje të ndryshme artistike, duke përfshirë ekspozita arti, shfaqje teatrale dhe punëtori.

Për më tepër informacion vizitoni:

Qendra Kulturore Tulla

 

Cultural Center Tulla:

Tulla is a multifunctional cultural center in Tirana that hosts various artistic events, including art exhibitions, theatrical performances, and workshops.

For more information, visit:

CULTURAL CENTER TULLA

Goethe-Institut Tirana:

Si pjesë e rrjetit mbarëbotëror të Goethe-Instituts, kjo qendër kulturore në Tiranë ofron një sërë programesh që lidhen me kulturën, gjuhën dhe artet gjermane.

Për më tepër informacion vizitoni:

Goethe-Institut Tirana

 

Goethe-Institut Tirana:

As part of the worldwide network of Goethe-Instituts, this cultural center in Tirana offers a range of programs related to German culture, language, and arts.

For more information, visit:

GOETHE-INSTITUT TIRANA

Alliance Française Tirana:

Aleanca Française në Tiranë promovon gjuhën dhe kulturën frënge përmes një sërë aktivitetesh, duke përfshirë ekspozita artistike, shfaqje filmash dhe kurse gjuhësore.

Për më tepër informacion vizitoni:

Alliance Française Tirana

 

Alliance Française Tirana:

The Alliance Française in Tirana promotes French language and culture through a variety of activities, including art exhibitions, film screenings, and language courses.

For more information, visit:

Alliance Française Tirana

Qendra Kulturore e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë:

Kjo qendër kulturore në Tiranë ka në fokus ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore dhe artistike të Kishës Ortodokse Shqiptare.

Për më tepër informacion vizitoni:

Qendra Kulturore e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë

 

Cultural Center of the Autocephalous Orthodox Church of Albania:

This cultural center in Tirana focuses on preserving and promoting the cultural and artistic heritage of the Albanian Orthodox Church.

For more information, visit:

CULTURAL CENTER OF THE AUTOCEPHALOUS ORTHODOX CHURCH OF ALBANIA

Ju lutemi mbani parasysh se disponueshmëria e ekspozitave dhe statusi i këtyre galerive mund të ketë ndryshuar që nga përditësimi im i fundit. Është një ide e mirë të kontrolloni burimet online të ofruara për informacionin më të fundit mbi galeritë dhe ekspozitat e artit në Shqipëri.

Please note that the availability of exhibits and the status of these galleries may have changed since my last update. It’s a good idea to check the online sources provided for the latest information on art galleries and exhibits in Albania.
Shpërndaje
Shperndaje:
WEB agency Albania car rental tirana real estate saranda