test

Programi i Transparencës

Agjencia Kombëtare e Turizmit


Rreth autoritetit

Kuadri ligjor rregullator

Tekstet e plota

E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar
Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi AKT Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të AKT Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat
Shërbimet që ofrohen nga AKT Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të AKT Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga AKT Informacione / dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga AKT

 • Koordinatori për të Drejtën e Informimit Znj. Irma Toptani
 • E-mail Irma.Toptani@akt.gov.al
 • Adresa : Bul “ Gjergj Fishta” , Pallatet e ‘Shallvareve “ nr 12 A , 1001 Tirana
 • Orari : E Hënë – e Enjte 08.00 – 16.30
 • Orari : E premte 08.00 – 14.00
 • MODELI I KËRKESËS PËR INFORMACION
 • FORMULAR ANKESE
 • Planet strategjike të punës
 • Raport monitorimi/auditmi (p.sh:KLSH)
 • Dokumente të tjera që përmbajnë tregues të performancës së AKT

Shënim: Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara.

 • Lista e kontratave të lidhura (përfshirë shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve)
 • Regjistri i parashikimeve të prokurimit publik
 • Regjistri i realizimeve të prokurimit publik
 • Informacion mbi zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme
 • Njoftim dhe konsultim publik
 • Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi*
 • Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve*
 • Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes*
 • Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AKT*

Shënim: Agjencia Kombëtare e Turizmit nuk ka iniciativë për propozimin e akteve ligjore.

 • Lista e dokumenteve që administrohen nga AKT me afatet e ruajtjes
 • Formën e dokumenteve/informacioneve (elektronik, kopje fizike, audio, video, foto)
 • Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga AKT*
 • Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencioneve*
 • Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim*
 • Procedura e ankimimit*

Shënim: Agjencia Kombëtare e Turizmit nuk e ofron këtë shërbim.

 • STRATEGJIA DRAFT
 • Njoftime të ndryshme
 • Njoftime për procedurat e rekrutimit/pranimit në shërbim civil
 • Raporte
 • Publikime
 • Statistika
 • Projekte
 • Bashkëpunime etj.

Shënim: AKT vlerëson publikimin duke patur parasysh kërkesat që merr më shpesh.

Bazuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (në vijim “LDI”), Autoriteti Publik (në vijim “AP”) duhet të publikojë Programin e Transparencës (në vijim “PT”) të miratuar nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në vijim “Komisioneri”). AP duhet të publikoj informacion sipas veprimtarisë së tij funksionale si dhe të rishikoj e përditësoj PT në çdo rast të ndryshimit të aktivitetit institucional, kuadrit ligjor rregullator apo çdo elementi tjetër që ka lidhje me transparencën proaktive.

Në PT janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë: i plotë, i saktë, i përditësuar, i thjeshtë në konsultim, i kuptueshëm, lehtësisht i aksesueshëm dhe i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të A.P. Gjithashtu, përpara publikimit të informacionit AP duhet të vlerësojë nësë ka ndonjë kufizim ligjor për publikim.

Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga AP.

Në programin e transparencës janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik, mënyra e publikimit, si dhe parashikimet ligjore prej të cilave lind detyrimi për publikim. Në publikimin e informacionit, AP duhet të mbajnë parasysh interesin e publikut si dhe të mundësojnë aksesimin lehtësisht në informacionin publik.