test

Programi i Transparencës

Agjencia Kombëtare e Turizmit


Rreth autoritetit

Kuadri ligjor rregullator

Tekstet e plota

E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar
Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi AKT Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të AKT Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat
Shërbimet që ofrohen nga AKT Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të AKT Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga AKT Informacione / dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga AKT

WEB agency Albania car rental tirana real estate saranda