Parku Kombëtar i Alpeve

Parku Kombëtar i Alpeve është një pasuri natyrore e shqiptarëve, e njohur për bukurinë dhe malet madhështore që ofron. Ky park ndodhet në Veri dhe Verilindje të Shqipërisë dhe është një destinacion natyror i mahnitshëm për të apasionuarit, që dëshirojnë të eksplorojnë ekuilibrin e natyrës së egër dhe kulturës tradicionale të zonës.

Në këtë park bëjnë pjesë ekosistemet natyrore si “Lugina e Valbonës”, “Thethi”, i shpallur “Park Kombëtar” dhe “Lumi i Gashit”, i shpallur “Rezervë strikte natyrore” të cilat formësojnë atë që quhet, Parku Kombëtar “Alpet e Shqipërisë”, me një sipërfaqje prej 82 844.65 ha, të cilat rradhiten ndër vendet e rrallat të Evropës me Alpe.

“The Albanian Alps National Park

The Albanian Alps National Park is a natural treasure of the Albanian people, known for its beauty and the majestic mountains it offers. This park is located in the North and Northeast of Albania and is a stunning natural destination for enthusiasts who wish to explore the balance of wild nature and the traditional culture of the area.

This park includes natural ecosystems such as the “Valbona Valley”, “Theth”, declared a “National Park”, and the “Gashi River”, declared a “Strict Nature Reserve”, which together form what is known as the “Albanian Alps National Park”, covering an area of 82,844.65 ha, ranking among Europe’s rare alpine regions.

Parku Kombëtar i Alpeve përfshin malet e larta ku mbizotërojnë maja me lartësi mbi 2,000 m, duke përfshirë majën më të lartë Jezercën (2,694 m). Ky park është një vend i pazakontë për të zbuluar ekuilibrin e natyrës, ku ju mund të hasni specie të rralla të bimësisë dhe faunës. Parku është shtëpi për disa lloje të rralla të kafshëve dhe shpendëve, ku takohen gjitarë të mëdhenj, të mbrojtur dhe të rrallë, si: Rrëqebulli, Dhia e egër, Kaprolli, Ariu, etj. 

Në ujërat e freskëta të lumenjve alpinë takohet vidra globalisht e kërcënuar. Përveç pasurisë natyrore, Parku Kombëtar i Alpeve është i njohur edhe për vlerat e tij kulturore dhe historike. Zonat rreth parkut janë të mbushura me tradita të trashëgimisë kulturore. Ndëkohë hotelet dhe restorantet vendore ofrojnë një shije të vërtetë të ushqimeve tradicionale shqiptare.

Eksplorimi i këtij parku është një përvojë e mrekullueshme për ata që duan të shijojnë bukurinë natyrore të maleve dhe pyjeve. Nga majat e malit, ju mund të shihni pamje të mahnitshme të peizazhit dhe të gëzoheni me një frymë të pastër alpine. 

Parku Kombëtar i Alpeve është një thesar i pasur i natyrës dhe kulturës dhe është një destinacion i pazakontë për të krijuar kujtime të paharrueshme në natyrë. 

The Albanian Alps National Park encompasses high mountains dominated by peaks over 2,000 meters, including the highest peak, Jezerca (2,694 m). This park is an extraordinary place to discover the balance of nature, where you can encounter rare species of flora and fauna. The park is home to several rare types of animals and birds, where large, protected, and rare mammals are found, such as the Lynx, Wild Goat, Chamois, Bear, etc.

In the fresh waters of the alpine rivers, the globally threatened otter can be found. Apart from its natural riches, the Albanian Alps National Park is also known for its cultural and historical values. The areas around the park are filled with cultural heritage traditions. Meanwhile, local hotels and restaurants offer a true taste of traditional Albanian cuisine.

Exploring this park is a wonderful experience for those who want to enjoy the natural beauty of the mountains and forests. From the mountain peaks, you can see stunning views of the landscape and enjoy the fresh alpine air.

The Albanian Alps National Park is a rich treasure of nature and culture and is an extraordinary destination for creating unforgettable memories in nature.”

Parku Kombëtar i Llogarasë

Parku Kombëtar i Llogarasë është një thesar natyror i Shqipërisë, i njohur për bukurinë dhe natyrën e tij të mrekullueshme. Ky park ndodhet në juglindje të vendit dhe ofron një sërë atraksionesh natyrore të pazakonshme për vizitorët

Ai gjendet afro 40 km në juglindje të qytetit të Vlorës, në kufirin hapësinor midis detit Adriatik dhe Jon. Parku Kombëtar i Llogarasë është i formuar nga një pellg ujëmbledhës me pyje, kullotë e livadhe dhe vende shkëmbore, tepër të thepisura. Në këtë park gjenden të gjitha zonat e bimësisë së vendit tonë.

“Llogara National Park

Llogara National Park is a natural treasure of Albania, renowned for its beauty and wonderful nature. The park is located in the southeast of the country and offers a range of extraordinary natural attractions for visitors.

It is situated about 40 km southeast of the city of Vlorë, on the spatial border between the Adriatic and Ionian seas. The Llogara National Park is formed by a watershed with forests, pastures, meadows, and extremely steep rocky areas. The park encompasses all the vegetation zones of our country.

Flora dhe bimësia në këtë rajon është e pasur dhe interesante, ku njihen rreth 1400 lloje të bimëve të larta. Me interes shkencor janë shoqërimet bimore si: Pishë e zezë e thjeshtë mbi gëlqeror, përzierjet Bredh me Pishë të zezë etj. 

Bimët mjekësore dhe aromatike përbëjnë një pasuri me vlera ekonomike dhe shkencore, disa syresh janë shumë të rralla. Ky park përfaqëson një ndër zonat më të pasura për sa i takon larmisë biologjike. Parku Kombëtar i Llogarasë dallohet për 15 tipa të ndryshme të habitateve natyrore ku, shumë prej tyre janë lloje që ruhen në nivel ndërkombëtar.

Prej kohësh ai përbën një destinacion ekoturistik tepër të kërkuardhe shërben si urë tranziti për bregdetin e Jonit, me potencial të madh për zhvillimin e ekoturizmit, sportet malore, turet dhe udhëtimet.

 Ky park ofron një përvojë të pazakontë të natyrës dhe është një destinacion i preferuar për turistët dhe aventurierët, që dëshirojnë të eksplorojnë bukurinë natyrore të vendit.

The flora and vegetation in this region are rich and interesting, with about 1400 species of high plants known. Of scientific interest are plant associations such as: simple Black Pine on limestone, mixtures of Fir with Black Pine, etc.

Medicinal and aromatic plants constitute a wealth of economic and scientific value, some of which are very rare. This park represents one of the richest areas in terms of biological diversity. Llogara National Park is distinguished by 15 different types of natural habitats, many of which are species preserved at the international level.

For a long time, it has been an extremely sought-after ecotourism destination and serves as a transit bridge to the Ionian coast, with great potential for the development of ecotourism, mountain sports, tours, and trips.

This park offers an extraordinary experience of nature and is a favored destination for tourists and adventurers who wish to explore the natural beauty of the country.”

Parku Kombëtar Shebenik – Jabllanicë

Parku Kombëtar Shebenik – Jabllanicë ndodhet në pjesën lindore të Qarkut të Elbasanit në Shqipërinë qendrore, pranë qyteteve Librazhd dhe Përrenjas. Ai shtrihet në një sipërfaqe prej 33927.7 hektarësh dhe kufizohet në lindje me Republikën e Maqedonisë së Veriut. 

Lartësitë në park variojnë nga 300 m deri në mbi 2200 m në majën e malit të Shebenikut, që bashkë me Jabllanicën i japin emrin këtij parku. Shebenik – Jabllanicë është një nga parqet më të reja të Shqipërisë, i krijuar në vitin 2008.

“Shebenik-Jabllanicë National Park

Shebenik-Jabllanicë National Park is located in the eastern part of the Elbasan County in central Albania, near the towns of Librazhd and Përrenjas. It covers an area of 33,927.7 hectares and borders the Republic of North Macedonia to the east.

The altitudes in the park range from 300 m to over 2200 m at the peak of Shebenik Mountain, which, along with Jabllanicë, gives the park its name. Shebenik-Jabllanicë is one of Albania’s newest national parks, established in 2008.

Bukuria e peizazhit, kontrastet, burimet e ftohta, format e relievit relikt akullnajor, me liqenet akullnajore e livadhet subalpine e alpine përbëjnë vlera të mëdha ekoturistike.  

Zona numëron të paktën 14 liqene akullnajore, ku më të lartët gjenden në rreth 1900 metra, dhe ku shprehen sidomos me cirqe komplekse (si ai Rajcës, me liqene akullnajore), dhe me lugje e shpatullore akullnajore.

Pjesë e ekosistemit të parkut janë edhe Lugina e Bushtricës, që zë fill në një lug akullnajor në shpatin lindor të Shebenikut, Lugina e Qarrishtës, malet e Jabllanicë – Belicës, të cilat shtrihen në formën e kurrizit gjatë vijës kufitare nga Qafa e Kryqit, deri në Qafën e Thanës, nga ku zhyten në drejtim të gropës së Ohrit.

Brenda territorit të parkut jetojnë një sërë speciesh të ndryshme, që po bëhen gjithmonë e më të rralla në Shqipëri, ku përfshihen ariu i murrmë, ujku gri dhe rrëqebulli i rrezikuar i Ballkanit. Parku është strehë për një numër bimësh endemike dhe të rralla. Parku Shebenik Jabllanicë gëzon vlera të jashtëzakonshme të biodiversitetit, me bimë të rralla, endemike, subendemike e larmi ekosistemesh.

The beauty of the landscape, contrasts, cold springs, relic glacial relief forms, glacial lakes, and subalpine and alpine meadows constitute significant ecotourism values.

The area features at least 14 glacial lakes, the highest of which are found around 1900 meters, especially notable for complex cirques (like the one in Rajcë, with glacial lakes) and glacial valleys and moraines.

Part of the park’s ecosystem includes the Bushtricë Valley, which originates from a glacial hollow on the eastern slope of Shebenik, the Qarrishta Valley, the Jabllanicë-Belicë mountains, which extend along the border line from Kryqit Pass to Thanë Pass, descending towards the Ohrid depression.

The park is home to various species increasingly rare in Albania, including the brown bear, grey wolf, and the endangered Balkan lynx. It is a haven for a number of endemic and rare plants. Shebenik-Jabllanicë Park boasts extraordinary biodiversity values, with rare, endemic, and sub-endemic plants, and a diversity of ecosystems.”

Parku Kombëtar Karaburun – Sazan

Parku Karaburun – Sazan është i vetmi park kombëtar detar i natyrës shqiptare. Ky park ndodhet në bregdetin juglindor të vendit me gjerësi 1 milje detare, përgjatë gadishullit të Karaburunit dhe rreth ishullit të Sazanit si dhe ofron një sërë atraksionesh natyrore të pazakonshme për turistët dhe hulumtuesit e natyrës.


“Karaburun-Sazan National Marine Park

Karaburun-Sazan is the only national marine park in Albania. This park is located on the southeastern coast of the country, stretching 1 nautical mile along the Karaburun Peninsula and around the island of Sazan, offering a range of extraordinary natural attractions for tourists and nature researchers.

Kjo pjesë bregdetit shkëmbor paraqet peizazhe me cilësi të jashtëzakonshme panoramike, ku vizitohen shpellat, kanionet dhe gjiret e vogla, si shpella e Haxhi Aliut etj.

Habitatet bregdetare të Parkut Kombëtar Karaburun – Sazan vizitohen shpesh nga gjitarët e rrallë detarë. Foka mesdhetare është një nga vizitorët e ujërave bregdetare shqiptare. Zona është vizituar herë pas here edhe nga Delfini i zakonshëm dhe Delfini turishkurtër. 

Parku ka vlera kulturore dhe historike nënujore, dëshmi dhe atraksione arkeologjike të periudhave të lashtësisë, që gjenden nën ujë, të cilat janë të shumta edhe në bregdet, si mbishkrimet e lashta të detarëve në shkëmbinj, etj.

Ky park ofron një përvojë të pazakonshme të përjetimit të madhështisë së natyrës dhe është një destinacion i preferuar për turistët dhe të apasionuarit pas zbulimit të bukurive natyrore të bregdetit shqiptar.

This part of the rocky coastline features landscapes with exceptional panoramic qualities, where visitors can explore caves, canyons, and small bays, such as the Haxhi Ali Cave, etc.

The coastal habitats of the Karaburun-Sazan National Marine Park are often visited by rare marine mammals. The Mediterranean monk seal is one of the visitors to the Albanian coastal waters. The area is also occasionally visited by common dolphins and short-beaked common dolphins.

The park holds underwater cultural and historical values, evidences, and archaeological attractions from ancient periods found underwater, which are also abundant along the coast, such as ancient sailors’ inscriptions on rocks, etc.

This park offers an extraordinary experience of nature’s majesty and is a favored destination for tourists and those passionate about discovering the natural beauties of the Albanian coast.”

Parku Kombëtar i Dajtit

Rreth 30 kilometra në verilindje të kryeqytetit gjendet Parku Kombëtar i Dajtit, një thesar natyror i pasur, që përmban një gamë të gjerë të mjedisit natyror dhe biodiversitetit. Këtu, ju do të gjeni një harmoni të mrekullueshme të pyjeve, livadheve, zonave bregdetare dhe shkëmbinjve në majën e malit. Ky ekosistem i shumëllojshëm ofron strehim dhe habitat për shumë lloje të rralla dhe unike të kafshëve dhe bimëve.

“Dajti National Park

Located about 30 kilometers northeast of the capital city, Dajti National Park is a rich natural treasure, encompassing a wide range of natural environments and biodiversity. Here, you will find a wonderful harmony of forests, meadows, coastal areas, and rocky peaks at the mountain’s summit. This diverse ecosystem provides shelter and habitat for many rare and unique species of animals and plants.

Majat e malit të Dajtit ofrojnë pamje të mahnitshme të Tiranës dhe bregut të Adriatikut, duke bërë, që këto vise të jenë një magnet për të gjithë ata, tgë cilët janë të apasionuar ndaj natyrës dhe panoramës e bukurisë së saj.

Parku Kombëtar i Dajtit është një destinacion i përshtatshëm për shumë aktivitete natyrore. Këtu ju mund të bëni piknik, të eksploroni rrugët e panjohura, të kryeni gjueti, dhe të shijoni shëtitje të mrekullueshme në natyrë, qoftë me këmbë ose me biçikletë.

Ju keni disa opsione për të arritur në majën e malit: mund të shkoni me makinë, duke ndjekur rrugën nacionale ose të shijoni një eksperiencë mahnitëse me teleferik, që ofron një panoramë të jashtëzakonshme të mjedisit dhe pamjeve panoramike të Dajtit.

Një fakt i rëndësishëm është se në vitin 2017, Parku Kombëtar i Dajtit u bë pjesë e programit të UNESCO-s për Parqet Kombëtare të Shqipërisë. Ky status i veçantë ndihmon në ruajtjen dhe mbrojtjen e kësaj zone të rëndësishme natyrore, duke përcjellë një mesazh të rëndësishëm për ruajtjen e mjedisit dhe biodiversitetit të tij.

The peaks of Dajti Mountain offer stunning views of Tirana and the Adriatic coast, making these areas a magnet for those who are passionate about nature and its beautiful panoramas.

Dajti National Park is a suitable destination for numerous nature activities. Here, you can have a picnic, explore unknown paths, engage in hunting, and enjoy wonderful nature walks, either on foot or by bicycle.

There are several options for reaching the mountain’s peak: you can drive, following the national road, or enjoy a spectacular experience with the cable car, which offers an extraordinary panorama of the environment and panoramic views of Dajti.

An important fact is that in 2017, Dajti National Park became part of UNESCO’s program for the National Parks of Albania. This special status helps in the conservation and protection of this important natural area, conveying a significant message for the preservation of the environment and its biodiversity.”

Parku Kombëtar “Bredhi i Drenovës”

Parku Kombëtar “Bredhi i Drenovës” është një rezervat natyror, i cili gjendet në juglindje të Shqipërisë, në qarkun e Korçës në një sipërfaqe prej rreth 1380 hektarësh. Ky park është një destinacion i rëndësishëm për natyrëdashësit, të cilët dëshirojnë të eksplorojnë bukurinë e florës dhe faunës së pasur të këtij vendi. 

Parku është një habitat i pasur për një gamë të gjerë të bimësisë dhe faunës. Ka specie të rralla të kafshëve dhe shpendëve, që janë përshtatur mirë në këtë mjedis të ftohtë dhe të vështirë. 

Me një larmi habitatesh si kullota natyrore subalpine dhe alpine parku ofron shumë mundësi për aktivitete të natyrshme si ecje në natyrë, këndvështrime të shpendëve, peshkimin në lumenj të ngushtë, dhe shumë aktivitete tjera. Ky park është gjithashtu një vend ideal për piknik dhe kamping në natyrë.

I aksesueshëm dhe i lehtë për të mbërritur me makinë ose me transportin publik, përgjatë rrugës do të gjeni shenja udhëtimi që ju orjentojnë drejt parkut.

Parku Kombëtar “Bredhi i Drenovës” është një mrekulli e natyrës dhe një destinacion për të eksploruar bukurinë dhe natyrën e egër në Shqipëri.

“Drenova Fir National Park

The Drenova Fir National Park is a natural reserve located in the southeast of Albania, in the district of Korçë, covering an area of about 1380 hectares. This park is a significant destination for nature lovers who wish to explore the rich flora and fauna of this area.

The park is a rich habitat for a wide range of vegetation and wildlife. It hosts rare species of animals and birds, well adapted to its cold and challenging environment.

With a variety of habitats including subalpine and alpine natural pastures, the park offers numerous opportunities for natural activities like hiking, bird watching, fishing in narrow streams, and many other activities. This park is also an ideal place for picnicking and camping in nature.

Easily accessible by car or public transport, along the way you will find signposts guiding you to the park.

Drenova Fir National Park is a natural wonder and a destination for exploring the beauty and wild nature in Albania.”

Parku Kombëtar “Divjakë – Karavasta”

Parku Kombëtar Divjakë – Karavasta përbën një zonë të mbrojtur në bregdetin e Shqipërisë me një biodiversitet të pasur dhe burime natyrore të shumta. Ky park është një vend i shpallur zonë e mbrojtur për shpendët e ujit, 

Parku ndodhet si një gjur i gjelbër që shtrihet në bregun e detit Adriatik, rreth 5 kilometra larg qytetit të Divjakës dhe afro 70 kilometra larg Tiranës.

“Divjakë-Karavasta National Park

Divjakë-Karavasta National Park is a protected area on the coast of Albania with rich biodiversity and numerous natural resources. This park is a designated protected area for waterfowl.

The park is a green oasis stretching along the Adriatic Sea, about 5 kilometers from the city of Divjakë and approximately 70 kilometers from Tirana.

Ky park kombëtar është shtëpi e shumëllojshme për shpendët e ujit, ku strehohen rreth 51,000 individë dhe rreth 500 çifte të folenizuesve, duke përfshirë 89 specie të ndryshme të molluskave, insekteve, amfibëve, zvarranikëve, zogjve dhe gjitarëve, disa prej të cilëve janë të rrezikuar në Shqipëri. 

Laguna e Karavastasë është laguna më e madhe në vend me 41.8 km2 dhe është një vend i rëndësishëm për shpendët e migrimit. Ajo njihet si një nga lagunat më të rëndësishme për shpendët në brigjet e Mesdheut

Parku Kombëtar i Divjakë – Karavastasë është një vend i pazëvendësueshëm për hulumtimin e natyrës dhe turizmin ekologjik. Kjo zonë është një perlë e biodiversitetit në Shqipëri, e cila fton për ta vizituar në të katër stinët e vitit.

This national park is a diverse home for water birds, sheltering about 51,000 individuals and around 500 pairs of nesting birds, including 89 different species of mollusks, insects, amphibians, reptiles, birds, and mammals, some of which are endangered in Albania.

Karavasta Lagoon is the largest lagoon in the country, covering 41.8 km², and is a significant site for migratory birds. It is recognized as one of the most important lagoons for birds on the Mediterranean coasts.

Divjakë-Karavasta National Park is an irreplaceable place for nature research and ecotourism. This area is a gem of biodiversity in Albania, inviting visitors to explore its beauty in all four seasons of the year.”

Parku Kombëtar “Bredhi i Hotovës”

I vendosur në malësinë e Dangëllisë në Shqipërinë juglindore, 35 km në verilindje të Përmetit gjendet Parku Kombëtar i Bredhit të Hotovës. Ky margaritar turistik është një destinacion befasues i mbuluar me pemë bredhi, një pemë e rëndësishme e zonës, e cila zbukuron fshatin dhe gjithë parkun.

Vizitorët e shumtë, që udhëtojnë për atje nga lugina e Lomnicës, pranë malit të Kokojkës, magjepsen me panoramën e pazakontë të Parkut të “Bredhit të Hotovës”, i cilësuar si një nga reliktet më vitale të bimëve mesdhetare në Shqipëri, dhe një nga parqet më të mëdha në Ballkan. 

Si një nga zonat e mbrojtura të vendit për biodiversitetin e tij të pasur dhe gjitarët rezidentë, që strehon, midis të cilëve Ariu i murrmë, “Bredhi i Hotovës” është dëshmi e bukurisë së qëndrueshme dhe rëndësisë ekologjike të trashëgimisë natyrore të Shqipërisë. Dashamirësit e natyrës dynden këtu pasi parku dhuron mundësi të shumta për argëtim dhe kamping.

“Hotova Fir National Park

Located in the Dangëllia highlands in southeastern Albania, 35 km northeast of Përmet, lies the Hotova Fir National Park. This tourist gem is a stunning destination covered with fir trees, an important species of the area, which beautifies the village and the entire park.

Many visitors, traveling from the Lomnica Valley near Kokojka Mountain, are enchanted by the extraordinary panorama of the “Hotova Fir” Park, regarded as one of the most vital relics of Mediterranean flora in Albania and one of the largest parks in the Balkans.

As one of the country’s protected areas for its rich biodiversity and resident mammals, including the brown bear, “Hotova Fir” is a testament to the enduring beauty and ecological significance of Albania’s natural heritage. Nature enthusiasts flock here as the park offers numerous opportunities for recreation and camping.”

Parku Kombëtar i Butrintit

25 kilometra në jug të qytetit të Sarandës ndodhet Parku Kombëtar i Butrintit, i ngritur në qytetin antik të Butrintit dhe pjesë e pasurisë botërore të mbrojtur nga UNESCO, që prej vitit 1992. Sipërfaqja e parkut është 2500 hektarë.

Parku i Butrintit është një zonë me rëndësi të veçantë për turizmin në Shqipëri, por jo vetëm, me vlera të mëdha shkencore, arkeologjike, sociale dhe rekreative, të ndërthurura me një biodiversitet të jashtëzakonshëm. Ai dallohet kryesisht për turizmin kulturor në qytetin antik të Butrintit, turizmin blu në zonën e Ksamilit si dhe ekoturizmin në liqenin e Butrintit.

Butrint National Park

Butrint National Park, located 25 kilometers south of the city of Saranda, is established around the ancient city of Butrint and has been a part of the UNESCO World Heritage protected sites since 1992. The park covers an area of 2500 hectares.

Butrint National Park is a special area for tourism in Albania, notable not only for its great scientific, archaeological, social, and recreational values but also for its extraordinary biodiversity. It is primarily distinguished for cultural tourism in the ancient city of Butrint, blue tourism in the Ksamil area, and ecotourism in Lake Butrint.

Parku Kombëtar i Butrintit është i kufizuar nga kodra të larta dhe male në pjesën jugperëndimore, në lindje dhe në juglindje që ndihmojnë në ushqimin dhe shumimin e popullatave të shpendëve grabitqarë si shqiponja bishtëvijëzuar si dhe lloje të kërcënuara në rang botëror siç është shqiponja e detit, skifteri këmbëverdhë; ligatinat me ujë të kripur dhe ujë të freskët në bregun verior të Butrintit që janë bazë shumë e mirë ushqyese për shpendët e ujit.

Pjesë përbërëse të parkut të Butrintit janë edhe liqenet si: Liqeni i Butrintit, mbulon një sipërfaqe prej 16 km² dhe lidhet me Kanalin e Korfuzit nëpërmjet Kanalit të Vivarit. Liqeni është i pasur në lloje të peshkut si: qefulli, ngjala, sardelja dhe peshq të familjes engraulidae. Midhjet janë molusqet mbizotëruese dhe janë kultivuar që në 1968-ën.

Liqeni i Bufit, i njohur ndryshe si Liqeni Rrëza dhe mbulon një sipërfaqe prej 83 ha. Liqeni ushqehet nga disa burime me ujë të ëmbël, ku strehohen peshq të shumëllojshëm, amfibë dhe lloje zvarranikësh, si qefulli, krapi, ngjala, bretkosa e Epirit, breshka e ujit qafë vijëzuar, thithëlopën dhe gjarprin e vogël të ujit.

Një kombinim fantastik i mjediseve detare, lagunore, fushore e kodrinore, ku janë të pranishme edhe elementet historike e bëjnë Parkun Kombëtar të Butrintit një destinacion për të mos u humbur.

The park is bordered by high hills and mountains in the southwest, east, and southeast, which contribute to the feeding and breeding of predatory bird populations such as the white-tailed eagle and globally threatened species like the sea eagle and yellow-legged gull; brackish and fresh water marshes on the northern shore of Butrint provide an excellent feeding base for waterfowl.

Components of Butrint National Park also include lakes such as Lake Butrint, covering an area of 16 km², connected to the Corfu Channel through the Vivari Channel. The lake is rich in fish species like grey mullet, eel, sardine, and the family engraulidae. Mussels are the dominant mollusks and have been cultivated since 1968.

Bufi Lake, also known as Rrëza Lake, covers an area of 83 hectares. It is fed by several freshwater sources, providing a habitat for various fish, amphibians, and reptilian species, such as grey mullet, carp, eel, Epirus frog, striped neck turtle, marsh frog, and small water snake.

A fantastic combination of marine, lagoon, coastal, and hilly environments, along with historical elements, makes Butrint National Park an unmissable destination.”

Shpërndaje
WEB agency Albania car rental tirana real estate saranda