test

Adriatiku, Parajsa e artë e Mesdheut në Perëndim të Shqipërisë

The Adriatic, the Golden Paradise of the Mediterranean in Western Albania

Deti Adriatik, pjesë e Detit Mesdhe, është njëri prej dy deteve, që lag brigjet e Shqipërisë në Perëndim dhe kufiri detar, i cili e lidh vendin tonë me bregdetin lindor të Italisë dhe jugun e Kroacisë. Përgjatë tij bregu është kryesisht ranor. Në Detin Adriatik derdhen shtatë lumenj, që rrjedhin përmes tokave shqiptare si: Drini i Bardhë, Drini i Zi, Vjosa, Buna, Mati, Shkumbini dhe Semani.

Brigjet e Adriatikut kanë një vijë bregdetare të pandërprerë prej 450 km (ku përfshihen edhe lagunat), një bregdet që përfundon në Gjirin e Vlorës, aty ku nis deti Jon dhe riviera shqiptare. Gjatësia totale e vijës bregdetare të Adriatikut është afërsisht 274 kilometra (170 mi), 178 kilometra (111 mi), nga të cilat u takojnë plazheve me rërë të bardhë dhe pjesa tjetër lagunave të ndryshme tokësore të bregut të detit. Plazhet ranore dhe të cekëta të Adriatikut janë oaze të bukura e të natyrshme për pushime familjare.

Për të gjithë të apasionuarit e turizmit, që dëshirojnë të zbulojnë brigjet e ngrohta të Adriatikut mund të përzgjedhin plazhet e Velipojës, Tales, Shëngjinit, Durrësit, Golemit, Spillesë, Divjakës, Darëzezës dhe plazhi i vjetër i Vlorës, midis thesareve ujore të Shqipërisë.

Vrojtuesit e shpendëve të rrallë dhe ata që interesohen për ekoturizmin parajsën e tyre studimore e gjejnë në lagunat e pasura të bregdetit Adriatik si edhe ekosistemet e mbrojtura natyrore, në zonën e Divjakës dhe Karavastasë, në lagunën e Godullës, lagunën e Kune Vainit në Lezhë, liqenin e Shkodrës në veri dhe lagunën e Nartës në jug, etj.

Plazhi i Velipojës, plazhi më verior në Shqipëri, gjendet 22 km larg qytetit të Shkodrës, Ai preferohet më së shumti nga vendasit si edhe shqiptarët e e trojeve të Kosovës e Maqedonisë së Veriut. Velipoja ka një breg prej 4 km me rërë cilësore, e cila e bën këtë plazh tejet të përshtatshëm për familjet me fëmijë.

Në jug të Velipojës gjendet plazhi i Shëngjinit, një tjetër breg ranor, që ndodhet pesëmbëdhjetë minuta larg me makinë nga qyteti historik i Lezhës. Me rërën të imët si edhe me 200 – 300 ditë me diell në vit, plazhi i Shëngjinit është një vend tjetër i preferuar në këtë zonë.

Në veri të Shëngjinit dhe i mbrojtur nga erërat e zonës nga një kurorë kodrash, vizitorët do të zbulojnë plazhin e mrekullueshëm të Ranës së Hedhun, parajsa detare e Adriatikut.

Me rërën e bardhë dhe ujërat e bruzta, Gjiri i Lalëzit është një zonë magjepsëse plot me plazhe tërheqëse, që zbukurohen nga korije me pisha. Lalëzi shtrihet midis Kepit të Bishtit të Pallës dhe Kepit të Rodonit.

Kepi i Rodonit është një kryevepër e natyrës me gjatësi 7.5 km, veçanërisht tërheqës për të apasionuarit e sportit të zhytjes. Plazhi më i madh dhe më i frekuentuar në vend është plazhi i Durrësit, vetëm 39 km larg Tiranës, kryeqytetit të Shqipërisë.

Plazhi i Durrësit ka brigje të cekëta, ku thellësia e detit nis e rritet shumë gradualisht. Kjo e bën plazhin shumë të sigurt për familjet, që pushojnë buzë detit me fëmijët. Durrësi krenohet me disa plazhe, ku spikasin tre nga më të njohurit: Plazhi i Currilave,  në veri të Durrësit, ku deti është pak më i thellë dhe i mbrojtur nga puhia e ngrohtë që fryn nga toka. Në jug të Durrësit, vizitorët mund të zgjedhin midis dy plazheve të njohura, plazhit të Golemit dhe të Malit të Robit, ku rëra dhe uji janë tipike për plazhet përreth zonës së Durrësit.

Qyteti i Vlorës është një nga zonat turistike më mbëresëlënëse të vendit, me plazhet e tij të rigjallëruara me hotele, bare, kafene, restorante dhe klube moderne. Më në jug, do të gjeni edhe portin e Orikumit, ku së fundmi është ndërtuar edhe një port jahtesh.

Restorantet përgjatë vijës bregdetare të Adriatikut do t’ua bëjnë të paharrueshëm qëndrimin tuaj në Shqipëri, pasi ato ofrojnë një shumëllojshmëri kuzhinash e gatimesh, ku përfshihen edhe receta të shkëlqyera shqiptare.

Gjatë bregdetit të Adriatikut shtrihet Ultësira Bregdetare, zona më e rëndësishme industriale e bujqësore e vendit. Në të gjenden portet kryesore të Shqipërisë, i Durrësit, i Vlorës dhe i Shëngjinit, ujëra të pasura me shumë lloje peshqish, dhe burime të pasura për nxjerrjen e kripës.

Bregdeti i Adriatikut është kthyer në një ndër destinacionet kryesore turistike të Shqipërisë falë infrastrukturës dhe shërbimeve që ofron dhe sidomos afërsisë me kryeqytetin Tiranë.

The Adriatic Sea, part of the Mediterranean Sea, is one of two seas that wash the western shores of Albania, forming a maritime border that connects the country with Italy’s eastern coast and the south of Croatia. Its coast is predominantly sandy. The Adriatic Sea is fed by seven rivers flowing through Albanian lands, namely the White Drin, Black Drin, Vjosa, Buna, Mat, Shkumbin, and Seman.

The Adriatic coast boasts an unbroken 450 km coastline (including lagoons), ending at the Bay of Vlorë where the Ionian Sea and the Albanian Riviera begin. The total length of the Adriatic coastline is approximately 274 kilometers (170 miles), 178 kilometers (111 miles) of which are sandy beaches, and the rest comprises various terrestrial lagoons along the seafront. The sandy, shallow beaches of the Adriatic are beautiful, natural oases perfect for family vacations.

For those passionate about tourism wishing to explore the warm shores of the Adriatic, they can choose from the beaches of Velipojë, Tale, Shëngjin, Durrës, Golem, Spille, Divjakë, Darëzezë, and the old beach of Vlorë, among Albania’s aquatic treasures.

Rare bird watchers and eco-tourism enthusiasts can find their research paradise in the rich lagoons of the Adriatic coast, as well as in protected natural ecosystems in the Divjakë-Karavasta area, the Godulla Lagoon, the Kune Vain Lagoon in Lezhë, Lake Shkodër in the north, and the Narta Lagoon in the south.

Velipojë Beach, the northernmost beach in Albania, located 22 km from the city of Shkodër, is most favored by locals and Albanians from Kosovo and North Macedonia. Velipojë has a 4 km stretch of quality sand, making it highly suitable for families with children.

South of Velipojë is Shëngjin Beach, another sandy shore located fifteen minutes by car from the historical city of Lezhë. With its fine sand and 200-300 sunny days per year, Shëngjin Beach is another popular spot in the area.

North of Shëngjin, sheltered from the area’s winds by a crown of hills, visitors will discover the wonderful beach of Rana e Hedhun, the seaside paradise of the Adriatic.

With white sand and crystalline waters, the Lalëzi Bay is an enchanting area full of attractive beaches, beautified by pine tree groves. Lalëzi is located between Cape of Palla’s Tail and Cape of Rodon.

Cape of Rodon is a natural masterpiece 7.5 km long, especially attractive for diving enthusiasts. The largest and most frequented beach in the country is Durrës Beach, just 39 km from Tirana, the capital of Albania.

Durrës Beach has shallow shores, where the sea depth increases very gradually. This makes the beach very safe for families spending time at the seaside with children. Durrës boasts several beaches, among which the most notable are: Currila Beach, north of Durrës, where the sea is slightly deeper and sheltered from the warm wind blowing from the land. To the south of Durrës, visitors can choose between two well-known beaches, Golem Beach and Mali i Robit Beach, both typical of the Durrës area.

The city of Vlorë is one of the most flourishing tourist areas in the country, with its revitalized beaches featuring hotels, bars, cafes, restaurants, and modern clubs. Further south, visitors will also find the Orikum marina, which recently added a yacht port.

Restaurants along the Adriatic coastline will make your stay in Albania unforgettable, offering a variety of cuisines and dishes, including excellent Albanian recipes.

Along the Adriatic coast lies the Coastal Lowland, the country’s most important industrial and agricultural area. It hosts Albania’s major ports, Durrës, Vlorë, and Shëngjin, waters rich in various fish species, and abundant salt extraction resources.

The Adriatic coast has become one of Albania’s primary tourist destinations, thanks to its infrastructure and services, and especially its proximity to the capital city, Tirana.

Shpërndaje
Shperndaje: