Category: Njoftime

PËR ANULLIMIN E PROCEDURËS FTESË PËR NEGOCIATË PËR OBJEKTIN “SHËRBIMI ADMINISTRATIV TURISTIK I PASURIMIT TË FONDIT ARKIVOR TË FOTOGRAFIVE DHE VIDEOVE REELS TË AGJENCISË KOMBËTARE TË TURIZMIT” ME TITULL “WANDERLUST IN ALBANIA: PHOTOS AND REELS INTERNATIONAL COMPETITION”

Bazuar në Urdhërin Nr.553/18 Prot, Datë 23.10.2023 të Titullarit të Agjencisë Kombëtare të Turizmit, është vendosur: 1. Anullimi i Ftesës për Negociatë për Operatorët Ekonomik të Specializuar në Ofrimin e

Njoftim për vend të lirë pune Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, kategoria III-2.

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE Emri :                          Agjencia Kombëtare e Turizmit Adresa:                        Bulevardi Gjergj Fishta, Pallatet Shallvare, A/12, Tiranë E-mail:                        info@akt.gov.al Faqja e Interneti:         www.akt.gov.al Agjencia

Njoftim për vend të lirë pune Drejtor, Drejtoria e Projekteve dhe Zonave me Prioritet Zhvillimin e Turizmit kategoria III-1

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE  Emri :                          Agjencia Kombëtare e Turizmit Adresa:                        Bulevardi Gjergj Fishta, Pallatet Shallvare, A/12, Tiranë E-mail:                        info@akt.gov.al Faqja e Interneti:         www.akt.gov.al Agjencia

Njoftim për vend të lirë pune Specialist, Sektori Juridik dhe Prokurimeve, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, kategoria IV-II

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE   Emri :                          Agjencia Kombëtare e Turizmit Adresa:                        Bulevardi Gjergj Fishta, Pallatet Shallvare, A/12, Tiranë E-mail:                         info@akt.gov.al Faqja e internetit:         www.akt.gov.al Agjencia Kombëtare

FTESË PËR NEGOCIATЁ PËR: AGJENCITË E SPECIALIZUARA/ORGANET E MEDIAVE VIZIVE PRODHIMIN DHE TRANSMETIMIN E VIDEOS PROMOVUESE (SPOTIT) NË KUADËR TË PROMOVIMIT TË APLIKACIONIT TË KALENDARIT TË EVENTEVE KULTURORE TË TURIZMIT

Agjencia Kombëtare e Turizmit ka parashikuar të realizojë procedurën me objekt “PRODHIMIN DHE TRANSMETIMIN E VIDEOS PROMOVUESE (SPOTIT) NË KUADËR TË PROMOVIMIT TË APLIKACIONIT TË KALENDARIT TË EVENTEVE KULTURORE TË TURIZMIT”.

WEB agency Albania