FTESË PËR NEGOCIATA

DREJTUAR: AGJENCIVE TË SPECIALIZUARA/ORGANEVE TË MEDIAS VIZIVE Agjencia Kombëtare e Turizmit ka parashikuar të realizojë një fushatë për promovimin online të turizmit shqiptar nëpërmjet reklamave dhe Optimizimit të Motorrëve të

FTESË PËR NEGOCIATA

DREJTUAR: AGJENCIVE TË SPECIALIZUARA/ORGANEVE TË MEDIAS VIZIVE Agjencia Kombëtare e Turizmit ka parashikuar të realizojë një fushatë për promovimin online të turizmit shqiptar nëpërmjet reklamave dhe Optimizimit të Motorrëve të

Njoftojmë se procedura e prokurimit “Fushatë e Integruar e Marketingut për promovimin e Turizmit Shqiptar” është pezulluar për shqyrtim ankesash.

Njoftojmë se procedura e prokurimit “Fushatë e Integruar e Marketingut për promovimin e Turizmit Shqiptar” është pezulluar për shqyrtim ankesash.

Të gjithë operatorët ekonomik të interesuar për të ofertuar për këtë procedurë do të njoftohen në një moment të dytë në lidhje me fillimin e procedurës.