Njoftim fituesi

R&T Advertising

Rr.“Pjetër Budi”, Nd. 29, H.3 Ap. 7, Njësia Administrative Nr 2

                                                Adrian Ruci                                                    

Bazuar në VKM nr. 1195, datë 05.08.2008, pranë ambienteve të AKT-së u zhvillua proçedura  me objekt “SHERBIMI ADMINISTRATIV TURISTIK I PASURIMIT TE FONDIT ARKIVOR TË FOTOGRAFISË DHE VIDEOVE REELS, TË AGJENCISË KOMBËTARE TË TURIZMIT”, ME TITULL “WANDERLUST IN ALBANIA: PHOTOS & REELS INTERNATIONAL COMPETITION” me fond limit 9,475,00 (nëntë milion e katërqind e shtatëdhjetë e pesë mijë) lekë pa Tvsh, nga Agjencia Kombëtare e Turizmit (AKT). Në bazë të urdhrit nr.119, datë 24.10.2023 “Për ngritjen e Komisionit të vlerësimit të ofertave” Komisioni pas shqyrtimit të dokumentacionit të dorëzuar nga subjektet pjesëmarrësë në proçeduren me objekt “SHERBIMI ADMINISTRATIV TURISTIK I PASURIMIT TE FONDIT ARKIVOR TË FOTOGRAFISË DHE VIDEOVE REELS, TË AGJENCISË KOMBËTARE TË TURIZMIT”, ME TITULL “WANDERLUST IN ALBANIA: PHOTOS & REELS INTERNATIONAL COMPETITION”  pasi hartoi proçesverbalin për shqyrtmin e dokumentacionit.

Duke iu referuar procedurës së lartëpërmendur, informojmë se,

Komisioni vendosi: Të rëndisë të parin.

R&T Advertising me NIPT: K31805036S me ofertë 7.900.000 (Shtatë milion e nëntëqind mijë) Lek pa Tvsh.                         

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Agjencisë Kombëtare të Turizmit me seli tek:

Bulevardi “Gjergj Fishta”, Pallati “Shallvare” Nr.12/A, Tiranë, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes të këtij njoftimi.

Shpërndaje në: