Njoftim fituesi

AK Creative

Rr.“Selite e vjeter”, Nd. 4, H.3 Ap.8 , Farke e vogel, Farke, Tirane 1044

                                    Andi Kotri                                     

Bazuar në VKM nr. 1195, datë 05.08.2008, pranë ambienteve të AKT-së u zhvillua proçedura  me objekt “AGJENCITË E SPECIALIZUARA/ORGANET E MEDIAVE VIZIVE FTESË PËR NEGOCIATЁ PËR PRODHIM DHE TRANSMETIM TË VIDEOVE PROMOVUESE (SPOTE) ME TEMË “SHQIPËRIA TURISTIKE NË KATËR STINË”.

9 375 000 (nëntë milion e treqind e shtatë dhjetë e pesë mijë) lekë pa TVSH, nga Agjencia Kombëtare e Turizmit (AKT). Në bazë të urdhrit nr.119, datë 24.10.2023 “Për ngritjen e Komisionit të vlerësimit të ofertave” Komisioni pas shqyrtimit të dokumentacionit të dorëzuar nga subjektet pjesëmarrësë në proçeduren me objekt “AGJENCITË E SPECIALIZUARA/ORGANET E MEDIAVE VIZIVE FTESË PËR NEGOCIATЁ PËR PRODHIM DHE TRANSMETIM TË VIDEOVE PROMOVUESE (SPOTE) ME TEMË “SHQIPËRIA TURISTIKE NË KATËR STINË”  pasi hartoi proçesverbalin për shqyrtimin e dokumentacionit.

Duke iu referuar procedurës së lartëpërmendur, informojmë se,

Komisioni vendosi: Të rëndisë të parin.

AK Creative me NIPT: L52221025B me ofertë 9.200.000 (Nëntë milion e dyqind mijë) Lek pa Tvsh.              

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Agjencisë Kombëtare të Turizmit me seli tek:

Bulevardi “Gjergj Fishta”, Pallati “Shallvare” Nr.12/A, Tiranë., mbas 5 ditëve nga dita e marrjes të këtij njoftimi.

Shpërndaje në: