Njoftim Fituesi

R&T Advertising

Rr.“Pjetër Budi”, Nd. 29, H.3 Ap. 7, Pallati Rogerd, Njësia Administrative Nr 2

Adrian Ruci

Bazuar në VKM nr. 1195, datë 05.08.2008, pranë ambienteve të AKT-së u zhvillua proçedura  me objekt “Prodhim dhe transmetim të videove promovuese (spote) në kuadër të promovimit të aplikacionit të kalendarit te eventeve kulturore të turizmit” me fond limit 9,935,250 (nëntë milion e nëntëtëqind e tridhjetë e pesë mijë e dyqind e pesëdhjetë) lekë pa Tvsh, nga Agjencia Kombëtare e Turizmit (AKT). Në bazë të urdhrit nr.44, datë 20.05.2024 “Për ngritjen e Komisionit të vlerësimit të ofertave”, Komisioni pas shqyrtimit të dokumentacionit të dorëzuar nga subjektet pjesëmarrëse hartoi procesverbalin për shqyrtimin e dokumentacionit nga ku rezultoi se:

Komisioni vendosi: Të rendisë të parin operatorin ekonomik R&T Advertising me NIPT: K31805036S me ofertë 7,855,000 (shtatë milion e tetëqind e pesëdhjetë e pesë mijë) lekë pa TVSH.

Shpërndaje në: