test

Regjimi i vizave për të huajt

Regjimi i vizave për të huajt përcaktohet në bazë të Ligjit, 79/2021, “Për të huajt”, dhe VKM nr. 858, datë 29.12.2021 për “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe dokumentacionit për hyrjen, qëndrimin dhe trajtimin e të huajve në RSh”. 

HYJNË PA VIZË NË SHQIPËRI:

* Të huajt që kanë një vizë të vlefshme Shengen, me shumë kalime, e cila është përdorur më parë në një nga vendet e zonës Shengen, ose që kanë një leje të vlefshme qëndrimi në një nga vendet e zonës Shengen;

* Të huajt që kanë një vizë të vlefshme të SHBA ose të Mbretërisë së Bashkuar, me shumë kalime, e cila është përdorur më parë në një nga këto vende, ose kanë leje të vlefshme qëndrimi në SHBA ose në Mbretërinë e Bashkuar.

* Shtetasit e huaj që hyjnë dhe qëndrojnë në shtetet e zonës shengen pa vizë

* Të huajt që janë të pajisur me leje qëndrimi 10 vjeçare, e lëshuar nga autoritetet e Emirateve të Bashkuara Arabe, e vlefshme jo më pak se një vit nga momenti i hyrjes

* Shtetasit nga Arabia Saudite, Bahrein, Katar, Oman dhe Tajlandë mund të udhëtojnë pa vizë për periudhën 6 mars 2024 deri më 31 dhjetor 2024 me dokumentin pasaportë

Mbajtësit e dokumenteve të udhëtimi për të huaj të lëshuar nga vendet anëtare të BE-së:

Alien’s travel document

Travel document (Refugees, Geneva Convention of 28 July 1951)

Travel document (Stateless persons, NY Convention of 28 September 1954)

Travel document for person enjoying subsidiary protection

VIZA E TIPIT “C”, është viza, e cila i jep të drejtën mbajtësit të saj të hyjë dhe të qëndrojë në Republikën e Shqipërisë deri në 90 ditë brenda 180 ditëve, duke filluar nga data e hyrjes së pare. Viza “C” mund të lëshohet me një, dy ose shumë hyrje. Periudha e vlefshmërisë nuk mund t’I kalojë 5 vjet.

VIZA E TIPIT “D”, është viza, e cila jepet për shtetas të huaj, të cilët kërkojnë të qëndrojnë në Republikën e Shqipërisë më shumë se 90 ditë për 180 ditë dhe kur, për t’u pajisur me leje qëndrimi për këta shtetas kërkohet vizë.

Bashkëlidhur gjeni tabelën me regjimin e specifikuar të vizave për secilin vend të huaj: 

Regjimi i vizave për të huajt (kliko këtu)

Të huajt nga vende që nuk janë përfshirë në tabelë kanë nevojë për vizë para se të udhëtojnë në Shqipëri dhe aplikimet mund t’i paraqesin në përfaqësinë më të afërt nga vendi i tyre i origjinës ose rezidencës;

PËR LLOJIN E DOKUMENTACIONIT DHE APLIKIMIN ONLINE PËR VIZË, LUTEM KLIKONI NË LINKUN:

https://e-visa.al/

Visa regime for foreign citizens

The visa regime for foreign citizens in the Republic of Albania is provided by Law No. 79/2021 “On foreigners” and by the Decision of the Council of Ministers No. 858, dated 29.12.2021, “On the definition of the criteria of procedures and documentation for entry, stay and treatment of foreigners in the Republic of Albania”. 

CAN ENTER ALBANIA WITHOUT A VISA: 

* Foreign citizens who have a valid, multiple-entry Schengen visa, which has been previously used in one of the Schengen states, or foreign citizens who have a valid permit of stay in one of the Schengen states;

* Foreign citizens who have a valid, multiple-entry US or UK visa, which has been previously used in the respective country of issuance, or have valid permit of stay in the US or UK.

* Foreign citizens who have a 10 year residence permit, issued by the competent authority of the United Arab Emirates, valid not less than one year from the moment of entry.

* Foreign citizens who enter and stay without visa in the Schengen area

* Citizens from Saudi Arabia, Bahrein, Bahrain, Oman, Qatar and Thailand can enter without a visa for the period 6 Mars 2024 until 31 December 2024 with the document passport

* Holders of documents for travel by EU member states as follows:

– Alien’s travel document,

– Travel document (Refugees, Geneva Convention of 28 July 1951

– Travel document (Stateless persons, NY Convention of 28 September 1954)

– Travel document for person enjoying subsidiary protection

TYPE “C” VISA gives to the holder the right to enter and stay in the Republic of Albania for 90 days within 180 days starting from the date of first entry. 2. Type “C” visa may be single, two or multiple entry visa. The period of validity may not exceed 5 years

TYPE “D” VISA is issued to an alien intending to reside in the Republic of Albania more than 90 days within 180 days and if visa is required for these aliens in order for them to be provided with residence permit. Type “D” visa is valid for one year, with a validity period of stay of 90 days, for single, two or multiple entries entitling the holder to apply for residence permit after entry into the Republic of Albania

AS ATTACHED PLEASE FIND THE VISA REGULATION TABLE FOR FOREIGNERS:

Visa regime for foreign citizens (click here)

All foreign citizens from countries that are not included in the table are required to have a visa before travelling to Albania. They can apply for a visa in the Albanian embassy that is geographically closest to their country of origin or residency

FOR THE REQUIRED DOCUMENTS AND THE ONLINE APPLICATION PLEASE CHECK THE LINK BELOW: 

https://e-visa.al/

Shpërndaje
Shperndaje:
WEB agency Albania car rental tirana real estate saranda