Muzetë kanë një rol të jashtëzakonshëm në promovimin dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe historike duke shërbyer si depo e pasurisë arkeologjike, historike e kulturore të Shqipërisë. 

Si destinacione të rëndësishme për turizmin kulturor, muzetë prezantojnë një pasqyrë të pasur të kulturës sonë kombëtare, me të cilën Shqipëria vazhdon të tërheqë vizitorë nga të gjitha anët e botës, duke kontribuar në zhvillimin e sektorit turistik.

Një rol thelbësor muzetë luajnë edhe në kultivimin e ndjenjës së identitetit dhe bashkëjetesës kulturore midis brezave duke ofruar një hapësirë ku vizitorët mund të njohin, respektojnë dhe vlerësojnë pasurinë historike të Shqipërisë.

“Museums play an extraordinary role in promoting and preserving cultural and historical heritage, serving as repositories of Albania’s archaeological, historical, and cultural wealth.

As significant destinations for cultural tourism, museums present a rich reflection of our national culture, with which Albania continues to attract visitors from all around the world, contributing to the development of the tourism sector.

Museums also play a crucial role in cultivating a sense of identity and cultural coexistence among generations, offering a space where visitors can learn about, respect, and appreciate the historical wealth of Albania.”

Muzeu Historik Kombëtar 

Muzeu Historik Kombëtar (MHK) u inaugurua më 28 tetor 1981. Si muzeu më i rëndësishëm në Shqipëri, Muzeu Historik Kombëtar synon të ofrojë njohuri dhe vlerësim për historinë e Shqipërisë për publikun vendas, kombëtar dhe ndërkombëtar. Ai gjithashtu synon të inkurajojë dialogun mes qytetarëve për të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen shqiptare. Për këtë qëllim MHK ruan dhe studion dëshmi materiale dhe jomateriale të trashëgimisë historike dhe kulturore të Shqipërisë, të cilat komunikohen dhe paraqiten në një mjedis, që nxit edukimin dhe argëtimin. 

Në mjediset e muzeut gjenden rreth 4750 objekte, të cilat i përkasin një periudhe relativisht të gjatë kohore duke filluar nga mijëvjeçari IV para Krishtit dhe deri në gjysmën e dytë të shekullit XX. Muzeu është konceptuar që prezantimi i tij të bëhet nëpërmjet tetë pavijoneve. Muzeu Historik Kombëtar është një institucion kërkimor shkencor, ku përveç pavijoneve, ka edhe ambiente arkivore dhe laboratorike, salla ekspozitash të përkohshme dhe salla konferencash.

Më shumë info; https://www.mhk.gov.al/en/homeen/

The National Archaeological Museum 

The National Archaeological Museum in Tirana, Albania, established in 1948 originally as the Ethnographic-Archaeological Museum, stands as a central hub showcasing the majority of the country’s archaeological treasures. The museum houses approximately 18,000 objects from various historical periods. Across its three pavilions, over 2,000 objects are displayed, including sculptures and smaller items. These range from artifacts of the Stone Age to objects dating back to the era of Turkish conquest. 

For more information, you can visit their website: http://asa.edu.al/site/ma/

Muzeu Kombëtar i Arkeologjisë 

Muzeu Arkeologjik Kombëtar, i cili ndodhet në Tiranë e ka zanafillën në vitin 1948, nën emërtimin Muzeu Etnografik – Arkeologjik. Aktualisht, është qendra ku pasqyrohet pjesa më e madhe e pasurisë arkeologjike në vend. Muzeu numëron rreth 18 mijë objekte, të cilat i takojnë periudhave të ndryshme historike. Në tre pavijonet e tij janë ekspozuar mbi 2000 objekte, ku përfshihen skulptura, apo edhe objekte të imta, të cilat i takojnë epokës së gurit, deri edhe objekte që datojnë epokën e pushtimit turk. 

Më shumë info: http://asa.edu.al/site/ma/

The National Archaeological Museum 

The National Archaeological Museum in Tirana, Albania, established in 1948 originally as the Ethnographic-Archaeological Museum, stands as a central hub showcasing the majority of the country’s archaeological treasures. The museum houses approximately 18,000 objects from various historical periods. Across its three pavilions, over 2,000 objects are displayed, including sculptures and smaller items. These range from artifacts of the Stone Age to objects dating back to the era of Turkish conquest. 

For more information, you can visit their website: http://asa.edu.al/site/ma/

Muzeu Arkeologjik i Durrësit

Ky muze i ka fillesat që në vitin 1951. Pjesa më e madhe e muzeut përbëhet nga 3204 objekte, të cilat gjenden në qytetin e lashtë të Dyrrahchium (Durrësit të sotëm) dhe përfshin një koleksion të gjerë nga periudha antike greke, helenistike dhe romake. Artifaktet kryesore përfshijnë stelat e funeralit romak dhe sarkofagët prej guri dhe një koleksion prej bustesh miniaturë të Venusit, dëshmi për kohën kur Durrësi ishte një qendër adhurimi e perëndeshës së Dashurisë

Më shumë info; https://kultura.gov.al/3dsite/muzeu-arkeologjik-durres/

Archaeological Museum of Durrës

This museum has its origins dating back to the year 1951. The majority of the museum’s collection consists of 3204 objects, which are found in the ancient city of Dyrrahchium (modern-day Durrës) and encompass a wide collection from ancient Greek, Hellenistic, and Roman periods. The main artifacts include Roman funeral steles, stone sarcophagi, and a collection of miniature busts of Venus, evidence of the time when Durrës was a center of worship for the goddess of Love.

Visit  :https://kultura.gov.al/3dsite/muzeu-arkeologjik-durres/

Muzeu Arkeologjik i Butrintit 

Muzeu Arkeologjik i Butrintit u hap në vitin 1950 në mjediset e fortesës së periudhës veneciane, në akropolin e qytetit antik. Muzeu Arkeologjik i Butrintit, i cili numëron mbi 1300 objekte të ekspozuara, ndodhet brenda kalasë së Akropolit të qytetit antik të Butrintit. 

Fillimi i gërmimeve sistematike në këtë qytet nga arkeologët shqiptarë shtoi ndjeshëm objektet dhe monumentet arkeologjike, të cilat u pasqyruan përmes disa rikonstruksioneve të muzeut dhe në mënyrë të veçantë të atij të vitit 1988, kur muzeu mori formën e plotë. Historia e qytetit me lindjen, zhvillimin e rënien e tij shtjellohet me anën e materialit arkeologjik dhe me burimet e shkruara të autorëve antikë. Monumentet e zbuluara dhe të ruajtura mirë, si dhe mjedisi piktoresk e kanë kthyer atë në qendrën më të rëndësishme arkeologjike të vizitueshme në Shqipëri. 

Më shumë info; https://www.butrint.al/

Archaeological Museum of Butrint 

The Archaeological Museum of Butrint was established in the year 1950 within the confines of the Venetian period fortress, located on the acropolis of the ancient city. The Archaeological Museum of Butrint houses over 1300 exhibited objects and is situated within the walls of the acropolis of the ancient city of Butrint. 

The commencement of systematic excavations in this city by Albanian archaeologists significantly expanded the collection of archaeological objects and monuments. These were reflected through various museum reconstructions, particularly in 1988 when the museum took its complete form. The history of the city, from its birth, development, to its decline, is traced through archaeological material and written sources of ancient authors. The well-preserved and discovered monuments, along with the picturesque environment, have made it the most important archaeological center for visitors in Albania. 

For more information, you can visit: https://www.butrint.al/

Muzeu Arkeologjik i Apolonisë

Muzeu arkeologjik i Apolonisë është i ndërtuar brenda arealit arkeologjik të Apolonisë. Muzeu u hap në vitin 1958 në gjysmëhark rreth kishës së Shën Mërisë. Ende sot janë disa statuja në këtë zonë. Muzeu u rikonstruktua disa herë dhe mori një formë përfundimtare në vitin 1985, dhe në vitin 1996 iu shtua edhe godina për kërkimet dhe studimet arkeologjike. Territori i madh i mbuluar me monumente, panoramat dhe peizazhet e mrekullueshme mbi fushën e Myzeqesë dhe Detin Adriatik nga njëra anë si dhe pozita e favorshme gjeografike pranë qyteteve të mëdha dhe plazheve të jugut nga ana tjetër e bëjnë Parkun Arkeologjik të Apolonisë lehtësisht të arritshëm për vizitorin dhe një destinacion të privilegjuar për turizmin kulturor në Shqipëri.

Më shumë info; https://apolloniaarchaeologicalpark.al/

Archaeological Museum of Apollonia

The Archaeological Museum of Apollonia is located within the archaeological site of Apollonia. The museum was opened in 1958, initially housed in a semi-circular building near the Church of St. Mary. Even today, there are several statues in this area. The museum underwent several reconstructions and reached its final form in 1985. In 1996, a building was added for archaeological research and studies.The large territory covered with monuments, stunning panoramas, and landscapes overlooking the Myzeqe field and the Adriatic Sea on one side, as well as its favorable geographical location near major cities and southern beaches on the other, make the Archaeological Park of Apollonia easily accessible for visitors and a privileged destination for cultural tourism in Albania.

More information :https://apolloniaarchaeologicalpark.al/

Muzeu Arkeologjik i Korçës

Muzeu Arkeologjik i Korçës u krijua në vitin 1985 dhe mori formë më të gjerë e më të plotë pas organizimit të vitit 1990. Ky muze është vendosur në dy banesa karakteristike korçare të fillim shekullit XIX, të cilat janë shpallur Monumente Kulture për vlerat arkitektonike që shpalosin. Muzeu Arkeologjik është i veçantë në llojin e vet. Ai është i përqendruar në prehistorinë e zonës juglindore, dhe fillon nga periudha neolitike e deri në fazën e zhvilluar të epokës së hekurit. Në këtë muze janë përfaqësuar disa vendbanime të rëndësishme prehistorike si Maliqi, Potgoria, Dunaveci, Trajani e përmbyllet me një sesion të vogël të periudhave pas prehistorike. Muzeu Arkeologjik i Korçës ka rreth 1200 objekte të ekspozuara, shumica u përkasin epokave neolitike, të bronzit dhe epokës së hekurit.

Më shumë info; https://muzeuarkeologjik.wordpress.com/ 

Archaeological Museum of Korçë

The Archaeological Museum of Korçë was established in 1985 and achieved a more comprehensive and complete form after its organization in 1990. This museum is housed in two characteristic Korçë buildings from the early 19th century, which have been declared Cultural Monuments for their architectural values. The Archaeological Museum is unique in its kind, focusing on the prehistory of the southeastern region, spanning from the Neolithic period to the developed Iron Age. The museum represents several important prehistoric settlements such as Maliqi, Potgoria, Dunaveci, Trajani, and includes a small section on post-prehistoric periods. The Archaeological Museum of Korçë features around 1200 exhibited objects, the majority of which belong to the Neolithic, Bronze Age, and Iron Age periods.

For more information:https://muzeuarkeologjik.wordpress.com/ 

Muzeu Historik Kombëtar 

Muzeu Historik Kombëtar (MHK) u inaugurua më 28 tetor 1981. Si muzeu më i rëndësishëm në Shqipëri, Muzeu Historik Kombëtar synon të ofrojë njohuri dhe vlerësim për historinë e Shqipërisë për publikun vendas, kombëtar dhe ndërkombëtar. Ai gjithashtu synon të inkurajojë dialogun mes qytetarëve për të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen shqiptare. Për këtë qëllim MHK ruan dhe studion dëshmi materiale dhe jomateriale të trashëgimisë historike dhe kulturore të Shqipërisë, të cilat komunikohen dhe paraqiten në një mjedis, që nxit edukimin dhe argëtimin. 

Në mjediset e muzeut gjenden rreth 4750 objekte, të cilat i përkasin një periudhe relativisht të gjatë kohore duke filluar nga mijëvjeçari IV para Krishtit dhe deri në gjysmën e dytë të shekullit XX. Muzeu është konceptuar që prezantimi i tij të bëhet nëpërmjet tetë pavijoneve. Muzeu Historik Kombëtar është një institucion kërkimor shkencor, ku përveç pavijoneve, ka edhe ambiente arkivore dhe laboratorike, salla ekspozitash të përkohshme dhe salla konferencash.

Më shumë info; https://www.mhk.gov.al/en/homeen/

National Historical Museum 

The National Historical Museum (NHM) was inaugurated on October 28, 1981. As the most important museum in Albania, the National Historical Museum aims to provide knowledge and appreciation of Albania’s history to the local, national, and international audience. It also seeks to encourage dialogue among citizens about Albania’s past, present, and future. To achieve this goal, NHM preserves and studies both material and non-material evidence of Albania’s historical and cultural heritage, which are communicated and presented in an environment that promotes education and entertainment.

Within the museum’s premises, there are approximately 4,750 objects spanning a relatively long period in history, from the 4th millennium BC to the second half of the 20th century. The museum is designed to be presented through eight pavilions. The National Historical Museum is also a scientific research institution that includes archival and laboratory spaces, temporary exhibition halls, and conference rooms.

For more information; https://www.mhk.gov.al/en/homeen/

Muzeu Kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu 

Ky muze ka karakterin e një memoriali, që trajtohet si kullë shqiptare e Veriut të Shqipërisë. Muzeu Kombëtar “Gjergj Kastriot Skënderbeu”, i njohur edhe si Muzeu i Skënderbeut dhe Muzeu i Krujës, ndodhet në Krujë dhe është një nga më të vizituarit në Shqipëri. Muzeu u ndërtua në kalanë e famshme të Krujës, personifikim i disfatës së ushtrive osmane, për tri herë rresht, në shek. XV. Përurimi i muzeut u realizua më 1 nëntor 1982. Kompleksi museal është shpërndarë në disa hapësira, të cilat vizitohen kronologjikisht sipas ngjarjeve. 

Në këtë muze janë të ekspozuara mjaft objekte, dokumente dhe bibliografi origjinale, riprodhime autentike, që flasin qartë për historinë e popullit shqiptar në shek. XV e më gjerë. Aty numërohen pavijone të tilla si pavijoni i antikitetit dhe mesjetës së hershme, pavijoni i principatave shqiptare, i pushtimit osman dhe përballimit të këtij pushtimi, pavijoni i kështjellave mesjetare, i qëndresës shqiptare, kanceleria e Skënderbeut, biblioteka, salla e princave, e pinakotekës dhe së fundi pavijoni i trashëgimisë dhe i jehonës. Në këto pavijone janë ekspozuar objekte prej qeramike, bronxi, hekuri, bakri, faksimile të ndryshme, ikona origjinale, shkrime, këmbana e vitit 1462, shpata origjinale të shek. XV etj.

Më shumë info; https://muzeumet-kruje.com/

National Museum Gjergj Kastrioti Skënderbeu 

This museum has the character of a memorial and is regarded as the Albanian Tower of the North. The National Museum “Gjergj Kastrioti Skënderbeu,” also known as the Skanderbeg Museum and the Kruja Museum, is located in Kruja and is one of the most visited museums in Albania. The museum was built within the famous Kruja Castle, a symbol of the defeat of the Ottoman armies three times in the 15th century. The museum’s inauguration took place on November 1, 1982. The museum complex is divided into several spaces, which are visited chronologically according to historical events. 

The museum exhibits numerous objects, documents, original bibliographies, and authentic reproductions that clearly depict the history of the Albanian people from the 15th century and beyond. It includes pavilions such as the antiquity and early medieval period pavilion, the pavilion of Albanian principalities, the Ottoman conquest and resistance pavilion, the medieval castle pavilion, the Albanian resistance pavilion, Skanderbeg’s chancellery, the library, the princes’ hall, the art gallery, and finally, the heritage and echo pavilion. These pavilions showcase objects made of ceramics, bronze, iron, copper, various facsimiles, original icons, writings, the 1462 bell, original swords from the 15th century, and more.

For more information, you can visit: https://muzeumet-kruje.com/

Shtëpia Muze “Kongresi i Lushnjës”

Muzeu i “Kongresit të Lushnjës” fillimisht u hap për herë të parë si Shtëpi Muze në vitin 1960. Kjo shtëpi përfaqëson një nga kuvendet kombëtare më të rëndësishme në historinë e kombit shqiptar. Kongresi i kreu punimet në shtëpinë e patriotit lushnjar, Kasëm Fuga, nga data 21 deri më 31 janar të vitit 1920. Qëllimi i mbajtjes së Kongresit ishte mbrojtja e tërësisë territoriale të Shqipërisë, rimëkëmbja e shtetit shqiptar dhe sigurimi i pavarësisë së tij. Në këtë ndërtesë i zhvilloi punimet Kongresi i Lushnjes nga data 21-31 Janar 1920, kur u vendos edhe Tirana si kryeqytet i Shqipërisë. 

Më shumë info; https://www.facebook.com/kongresi.i.lushnje.9

House-Museum “Congress of Lushnjë”

The House-Museum “Congress of Lushnjë” was initially opened as a museum in 1960. This house represents one of the most important national assemblies in the history of the Albanian nation. The Congress took place in the house of the patriot from Lushnjë, Kasëm Fuga, from January 21st to January 31st, 1920. The purpose of the Congress was to defend the territorial integrity of Albania, revive the Albanian state, and secure its independence. The Congress of Lushnjë, held in this building from January 21st to January 31st, 1920, also established Tirana as the capital of Albania.. 

For more information, you can visit:
https://www.facebook.com/kongresi.i.lushnje.9

Muzeu Kombëtar i Arsimit

Muzeu Kombëtar i Arsimit në Korçë ndodhet në ndërtesën e shkollës së parë shqipe, e hapur më 7 mars 1887 nga mësuesi patriot Pandeli Sotiri. Ky object, i cili fillimisht ishte shtëpi, nga viti 1967 gëzon statusin Muze Kombëtar i Arsimit, ndërsa prej vitit 1973 është shpallur edhe Monument Kulture. Në ambientet e muzeut janë ekspozuar historia e shkrimit shqip qysh prej abetares së parë të gjuhës shqipe duke vijuar gjithashtu dhe me botime të tjera sipas kohëve të ndryshme.  

Më shumë info; https://bashkiakorce.gov.al/site/article.php?aid=1610&t=Muzeu-Komb%C3%ABtar-i-Arsimit

National Education Museum

The National Education Museum in Korçë is located in the building of the first Albanian-language school, which was opened on March 7, 1887, by the patriotic teacher Pandeli Sotiri. This building, initially a house, has held the status of the National Education Museum since 1967 and was declared a Cultural Monument in 1973. The museum’s premises display the history of written Albanian, starting from the first Albanian alphabet book and continuing with various publications from different time periods. 

More information: https://bashkiakorce.gov.al/site/article.php?aid=1610&t=Muzeu-Komb%C3%ABtar-i-Arsimit

Muzeu Kombëtar i Pavarësisë

Muzeu Kombëtar i Pavarësisë u krijua në vitin 1936 në Vlorë. Ai është muzeu i parë shqiptar dhe ndodhet në ndërtesën ku qëndroi qeveria e parë shqiptare, e kryesuar nga Ismail Qemali. Që prej krijimit e deri më sot ky muze është rritur, plotësuar e konsoliduar si një nga objektet më të rëndësishme muzeale jo vetëm në rrethin e Vlorës, po edhe më gjerë. Ambienti më i rëndësishëm i muzeut është zyra e kryeministrit të parë shqiptar Ismail Qemali dhe salla e mbledhjeve të qeverisë së parë shqiptare. Në të janë ekspozuar objekte origjinale të kohës që pasqyrojnë, dokumente të rëndësishme të periudhës së Rilindjes e të Pavarësisë, si dhe vepra të ndryshme arti kushtuar kësaj periudhe, pesha e së cilës i kalon caqet lokale. Ai ndodhet në jug të qytetit të Vlorës, në afërsi të portit. Ky muze 3 vitet e fundit ka qenë nje nga sitet më të vizituara ne rang kombëtar.

Më shumë info; https://www.facebook.com/p/Muzeu-Kombetar-i-Pavaresise-Vlore-100054543666348/

National Museum of Independence

The National Museum of Independence was established in 1936 in Vlorë. It is the first Albanian museum and is located in the building where the first Albanian government, led by Ismail Qemali, was headquartered. Since its establishment, this museum has grown, expanded, and consolidated its position as one of the most important museums not only in the Vlorë region but also in Albania as a whole. The most significant part of the museum is the office of the first Albanian Prime Minister, Ismail Qemali, and the meeting hall of the first Albanian government. In these spaces, original objects from the time, important documents from the period of the Albanian National Renaissance and Independence, as well as various artworks related to this period, are displayed. The significance of these exhibits extends beyond the local context. The museum is located in the southern part of the city of Vlorë, near the port. In recent years, this museum has been one of the most visited sites on a national level.

More information:
https://www.facebook.com/p/Muzeu-Kombetar-i-Pavaresise-Vlore-100054543666348/

Muzeu Historik i Shkodrës Muzeu Historik i Shkodrës ka nisur të organizohet që në vitin 1947, por mori formë të plotë më 1949. Ai u vendos në qendër të qytetit, në një ndërtesë monumentale të shek 19, vlerat e së cilës ia shtonte “Kulla e Sahatit” bashkëngjitur me të. Muzeu fillimisht u ngrit mbi bazën e koleksioneve të vjetra të kuvendeve të Jezuitëve dhe Franceskanëve themeluar, që nga fundi i shek. të XIX, si dhe nga koleksione të familjeve shkodrane. Më pas ato erdhën duke u shtuar përmes dhurimeve, blerjeve, gjetjeve të rastit dhe gërmimeve arkeologjike.  Muzeu organizon periodikisht aktivitete përkujtimore, konferenca e seminare me tematika të ndryshme. Aktualisht muze boton revistën “Kumtari” dhe ka ndërmarrë botimin e 10 vëllimeve me materialet e seminarit “Shkodra në shekuj”, ku përfshihen studime në fushat e historisë, arkeologjisë, etnologjisë, folklorit, gjuhësisë, letersisë e arteve. Muzeu përbëhet nga seksionet e mëposhtme: në atë të etnografisë, arkeologjisë, të artit pamor dhe bibliotekës, kjo e fundit shërben si fond i studimeve shkencore, që kryen stafi punonjës në veprimtarinë e tij. Funksioni i tij është promovimi i historisë dhe i traditave kulturore lokale e kombëtare tek qytetarët e komunitetit brenda e jashtë vendit. Më shumë info:   https://muzeuhistorikshkoder.org/muzeu/historia/

Historical Museum of Shkodër

The Historical Museum of Shkodër began to be organized in 1947 but took its complete form in 1949. It is located in the city center, in a monumental 19th-century building, complemented by the “Clock Tower” attached to it. Initially, the museum was established on the basis of old collections of the Jesuits and Franciscans, founded since the end of the 19th century, as well as collections from Shkodër families. Later, the collections grew through donations, purchases, chance findings, and archaeological excavations. 

The museum periodically organizes commemorative activities, conferences, and seminars on various topics. Currently, the museum publishes the magazine “Kumtari” and has undertaken the publication of 10 volumes with materials from the seminar “Shkodra in Centuries,” which includes studies in the fields of history, archaeology, ethnology, folklore, linguistics, literature, and the arts. The museum consists of the following sections: ethnography, archaeology, fine arts, and a library. The library serves as a source for scientific research conducted by the museum staff. Its function is to promote local and national history and cultural traditions to both the local and international communities.

For more information, you can visit:   
https://muzeuhistorikshkoder.org/muzeu/historia/

Muzeu Historik i Vlorës

Ky muze ndodhet në qendër të qytetit, në një godinë mjaft të vecantë, e cila më parë ka shërbyer për organet e qeverisjes vendore dhe organizatat e masave. Muzeu Historik i Vlorës u krijua në vitin 1962. Këtu janë ekspozuar dhe ruhen qindra objekte origjinale, të cilat përfaqësojnë dhe pasqyrojnë periudha të ndryshme historike, që fillojnë me antikitetin dhe vazhdojnë me ditët tona. Në këtë muze, vizitorët mund të shohin objekte arkeologjike, të cilat u përkasin qyteteve të ndryshme antike në rrethin e Vlorës si, Orikut, Amantias, Plocës, Mavrovës, Kaninës, e më tej. Në mjediset e këtij muzeu ndodhen gjithashtu, objekte origjinale që i përkasin periudhës së mesjetës, madje mes tyre përfshihen dokumente origjinale për qytetin e Vlorës, armë, sende luftëtarësh të njohur në histori. Aty gjen gjithashtu një kënd të veçantë ku pasqyrohet kontributi i popullit të rrethit të Vlorës për shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë. 

Më shumë info; https://vlora.gov.al/events/muzeume/

Historical Museum of Vlorë

This museum is located in the center of the city, in a quite distinctive building that was previously used for local government offices and mass organizations. The Historical Museum of Vlorë was established in 1962. It houses and preserves hundreds of original objects representing and reflecting different historical periods, ranging from antiquity to the present day. In this museum, visitors can see archaeological objects that belong to various ancient cities in the Vlorë region, such as Orikum, Amantia, Ploča, Mavrovë, Kaninë, and beyond.Within the museum’s premises, there are also original objects from the medieval period, including original documents related to the city of Vlorë, weapons, and belongings of famous fighters in history. The museum also features a special corner that highlights the contribution of the people of the Vlorë region to the declaration of Albania’s independence.

For more information, you can visit:
https://vlora.gov.al/events/muzeume/

Muzeu Memorial i Skënderbeut

Memoriali i Skënderbeut është një objekt përkujtues i heroit tonë kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeut, i ndërtuar më 1981 në gërmadhat e Kishës së Shënkollit, përkatësisht Xhamia Selimije në Lezhë. Muzeu – Memorial i Vendprehjes së Skënderbeut është një institucion i rëndësishëm kulturor. Memoriali i Skënderbeut (Vendprehja dhe Kuvendi i Lezhës) evidenton dy nga ngjarjet më të mëdha të kombit shqiptar; mbajtjen e Kuvendit të Lezhës më 2 mars 1444 që njihet me emrin Besëlidhja e Lezhës, ku Gjergj Kastrioti – Skënderbeu bashkoi princat shqiptarë në luftë kundër pushtimit osman dhe, së dyti vendin ku prehet trupi i Skënderbeut, i cili vdiq në Lezhë, më 17 Janar 1468, në moshën 63 – vjeçare nga sëmundja e malarjes.

Vizitueshmëria nga turistët vendas dhe të huaj nga viti në vit ka ardhur duke u rritur me një numër vizitorësh. Numrin më të madh të vizitorëve vendas e përbëjnë nxënësit dhe studentët e Shqipërisë, Kosovës, trevave shqiptare të Maqedonisë dhe Malit të Zi. Përsa i përket numrit të turistëve të huaj numrin më të madh e përbëjnë turistët evropianë dhe amerikanë, por nuk mungojnë edhe turistë nga vendet afrikane dhe aziatike. 

Më shumë info; https://www.iett.al/muzeu-kombetar-gjergj-kastrioti-skenderbeu/

Skanderbeg Memorial Museum

The Skanderbeg Memorial is a memorial object to our national hero Gjergj Kastrioti Skanderbeg. It was constructed in 1981 on the grounds of the Church of Shënkolli, also known as the Selimiye Mosque, in Lezhë. The Skanderbeg Memorial Museum is an important cultural institution. The memorial site in Lezhë (the Venue and the Assembly of Lezhë) highlights two of the greatest events in Albanian history: the holding of the Assembly of Lezhë on March 2, 1444, known as the League of Lezhë, where Gjergj Kastrioti – Skanderbeg united the Albanian princes in the fight against the Ottoman invasion, and secondly, the place where Skanderbeg’s body rests. He died in Lezhë on January 17, 1468, at the age of 63, due to malaria.

The number of visitors, both domestic and foreign, has been steadily increasing over the years. The majority of domestic visitors include students and scholars from Albania, Kosovo, and Albanian communities in Macedonia and Montenegro. As for foreign tourists, the majority are from Europe and America, but visitors from African and Asian countries are not uncommon. 

For more information, you can visit: https://www.iett.al/muzeu-kombetar-gjergj-kastrioti-skenderbeu/

Bunk’Art 1- Tirana Një bunker i tillë me 5 kate nën tokë, është ndërtuar mes viteve 1972 dhe 1978, ku ekspozohen objekte që janë përdorur nga ish udhëheqësit komunistë në vitet 76’-80’ dhe  ndodhet në një zonë të njohur të Tiranës. Bunkeri antibërthamor nga nëntori i 2014 është kthyer në një muze dhe quhet Bunk’Art.  Më shumë info; https://bunkart.al/ 

Bunk’Art 1 – Tirana

Such a bunker with 5 underground floors was built between 1972 and 1978, showcasing objects that were used by former communist leaders in the years 1976-1980. It is located in a well-known area of Tirana. This anti-nuclear bunker was transformed into a museum in November 2014 and is called Bunk’Art.. 

For more information, you can visit: https://bunkart.al/ 

Bunk’Art 2 – Tirana “Bunk’Art 2”, i cili ndodhet pranë godinës së Ministrisë së Brendshme në ansamblin historik e monumental të Tiranës zë një sipërfaqje prej 1.000 metrash katrorë dhe përbëhet nga 40 dhoma, të cilat prezantojnë historinë nga viti 1912 deri në 1991, përmes fakteve të marra nga Arkivi Qendror i Shtetit dhe Ministria e Brendshme. Nga dhoma në dhomë, historia shpaloset që me krijimin e Xhandarmërisë së parë, Xhandarmërinë e Mbretërisë Shqiptare, Policinë Popullore, për të vijuar me kampet me telat me gjemba, e deri te burgjet, internimet dhe dëbimet. Një dhomë më vete i dedikohet edhe mënyrës sesi përgjoheshin të huajt, që ndodheshin në vendin tonë gjatë periudhës së dikaturës komuniste. Më shumë info; https://bunkart.al/

Bunk’Art 2- Tirana

“Bunk’Art 2” is located near the Ministry of Interior building in the historical and monumental ensemble of Tirana. It covers an area of 1,000 square meters and consists of 40 rooms that present the history from 1912 to 1991, based on facts obtained from the Central State Archives and the Ministry of Interior. From room to room, the history unfolds starting with the establishment of the first Gendarmerie, the Gendarmerie of the Albanian Kingdom, the People’s Police, and continues with the camps surrounded by barbed wire, prisons, internments, and deportations. One room is dedicated to how foreigners were surveilled while they were in our country during the communist dictatorship.

For more information, you can visit: https://bunkart.al/

Muzeu Historik i Dibrës

Muzeu ndodhet në qendër të qytetit të Peshkopisë, rreth 30 metra larg bulevardit kryesor të qytetit verilindor. Në këtë ndërtesë dykatëshe mund të vizitoni tre pavijone me 2000 relikte mjaft të rëndësishme të periudhave të ndryshme kohore, si pavijonin e Arkeologjisë ku gjenden objekte datojnë që nga periudha e Neolitit të hershëm deri në mesjetë; pavionin e Etnografisë, i cili është më i madhi për nga sipërfaqja, dhe ku rëndësi e veçantë i është kushtuar elementeve përbërës të odës së miqve. Aty janë ekspozuar mangalli, veglat e muzikës, enët e drurit dhe të botës, veglat muzikore, sixhadet etj. Po ashtu, janë të ekspozuara veshjet e burrave dhe të grave, jelekët e punuar me fije ari, djepi ku përkundej foshnja, etj. Përveç kësaj, muret e muzeut janë të stolisura me piktura të piktorëve më të njohur të kësaj zone.

Më shumë info; https://www.iett.al/muzeu-i-dibres/ 

Historical Museum of Dibër

The museum is located in the center of the city of Peshkopi, about 30 meters from the main boulevard of the northern city. In this two-story building, you can visit three pavilions with 2,000 highly significant relics from various historical periods. The Archaeology Pavilion houses objects dating from the early Neolithic period to the Middle Ages. The Ethnography Pavilion, the largest in terms of area, focuses on the constituent elements of the guest room. There, you can see mangals, musical instruments, wooden and ceramic utensils, musical instruments, and more. The traditional clothing of both men and women, vests embroidered with gold thread, cradles used for babies, and more are also on display. In addition, the museum walls are adorned with paintings by renowned artists from the region..

For more information, you can visit: https://www.iett.al/muzeu-i-dibres/ 

Shtëpia me gjethe  

Ndërtesa e njohur si ‘Shtëpia me gjethe’, u quajt kështu për shkak të bimës kacavjerrëse, që mbulonte fasadën e saj. Kjo ndërtesë tashmë është kthyer në Muzeun Kombëtar të Përgjimeve. I hapur më 23 Maj 2017, ai është një nga më të veçantët që përpiqet t’u rrëfejë të rinjve dhe të huajve një nga periudhat më të errëta të historisë së vendit. 

E pozicionuar në qendër të Tiranës, përballë Katedrales së Kishës Ortodokse dhe pranë Bankës Kombëtare, ndërtesa ka qenë Selia Qendrore e Përgjimeve të Shërbimit Sekret, apo ish Sigurimit të Shtetit, nga viti 1944 – 1991.

House of Leaves  

The building known as House of Leaves got its name because of the ivy that covered its façade. This building has now been transformed into the National Museum of Surveillance. Opened on May 23, 2017, it is one of the most unique museums that seeks to tell young people and foreigners about one of the darkest periods in the country’s history. 

Located in the center of Tirana, opposite the Cathedral of the Orthodox Church and near the National Bank, the building served as the Central Headquarters of Surveillance of the Secret Service, or the former State Security, from 1944 to 1991.

“Shtëpia me Gjethe” për një kohë të gjatë ka qenë e mbështjellë me gjithfarë legjendash dhe përbënte një mister, mbi pëshpërimat e njerëzve dhe fëshfërimat e gjetheve. Duke hapur dyert e kësaj shtëpie dhe duke paraqitur veprimtaritë që janë kryer brenda saj dhe shumëçka tjetër të bashkëlidhur, ky muze do të shpalosë njëherësh pamje të shoqërisë shqiptare në kushtet e një regjimi që synonte kontrollin total mbi trupat, mendjet dhe shpirtrat e njerëzve.

Ky muze u kushtohet përgjimeve, kontrolleve, spiunimeve të operatorëve të ish Sigurimit të Shtetit që çuan në arrestime, internime, tortura, dënime të rënda për shumë e shumë njerëz të pafajshëm, të cilët janë personazhet të cilëve u dedikohet kjo shtëpi muze. 

Më shumë info; https://muzeugjethi.gov.al/

” House of Leaves ” was shrouded in various legends and mysteries, with whispers of people and the rustling of leaves. By opening the doors of this house and presenting the activities that took place inside, among other things, this museum will simultaneously reveal a view of Albanian society under a regime that sought total control over people’s bodies, minds, and spirits.

This museum is dedicated to the surveillance, control, and espionage conducted by the operatives of the former State Security that led to the arrest, internment, torture, and severe punishment of many innocent people, who are the central figures honored by this museum. 

For more information, you can visit: https://muzeugjethi.gov.al/

Muzeu Etnografik i Beratit 

Muzeu Kombëtar Etnografik është një muze në qytetin e Beratit, i përuruar në vitin 1979. Muzeu Etnografik ka një koleksion të pasur prej 1300 objektesh dhe është dëshmi e rëndësishme e kulturës, traditës interesante e të pasur të trevës së Beratit, qytet i Trashëgimsë Botërore të mbrojtur nga UNESCO. Muzeu është vendosur në një godinë dykatëshe treshekullore, tipike e trevës beratase. Në katin përdhes një rrugicë e improvizuar e pazarit mesjetar, paraqet nëpërmjet objekteve të ekspozuara zeje përfaqësuese dhe më të zhvilluara të trevës; qëndistarinë, argjendarinë, punimin e bakrit dhe veshje e zbukurime që flasin për nivelin aristokratik të jetës së shtresave të mesme e të pasura qytetare. 

Në katin e dytë ndodhet çardaku i hapur për pritje miqsh, arkivi, tezgjahu dhe kuzhina. Në mjediset e jashme të muzeut janë vendosur shumë objekte origjinale, masive dhe funksionale të kulturës sonë popullore. 

Më shumë info; https://muzeumet-berat.al/muzeu-etnografik/

The Ethnographic Museum of Berat  The National Ethnographic Museum is a museum in the city of Berat, founded in 1979. The Ethnographic Museum has a rich collection of 1300 objects and is an important testament to the rich culture and interesting traditions of the region of Berat, a city recognized as a UNESCO World Heritage site. The museum is located in a two-story building dating back to the nineteenth century, typical of the Berat region.On the ground floor, there is a makeshift medieval market street, presented through exhibited objects representing the most developed arts and crafts of Berat, including silversmithing, copperwork, and clothing and adornments that reflect the aristocratic lifestyle of the middle and upper classes of the city. On the second floor of the museum, there is an open-air veranda for welcoming guests, an archive, a loom, and a kitchen. In the outdoor areas of the museum, many original, massive, and functional objects of our popular culture are displayed. For more information, you can visit: https://muzeumet-berat.al/muzeu-etnografik/

Muzeu Etnografik i Krujës

Muzeu Etnografik i Krujës është një nga monumentet më të çmuara të trashëgimisë kulturore dhe historike të Shqipërisë, i cili është atraksion i rëndësishëm dhe ndër më të vizituarit nga turistët nga e gjithë bota, që dëshirojnë të njohin kulturën shqiptare. Ai ofron një tur unik në mënyrat e jetesës dhe zakonet e shtëpisë shqiptare përgjatë shekujve dhe një struktura unike në llojin e saj në të gjithë Ballkanin, frymëzuar nga stili arkitekturor shqiptar dhe Osman. Muzeu Etnografik i Krujës ndodhet brenda Kalasë së Krujës. Ky muze është përshtatur si muze në vitin 1989 në shtëpinë e familjes së njohur aristokrate Toptani. Kjo banesë Monument Kulture e kategorisë së parë është e tipit “çardak” e ndërtuar në vitin 1764. Tre katet e shtëpisë – muze ekspozojnë aspekte të ndryshme të jetesës së familjes së pasur shqiptare gjatë sundimit osman si dhe pasqyrojnë një pamje e plotë të zejeve të ushtruara në Krujë dhe në të gjithë Shqipërinë dhe mënyrën e jetesës së popullsisë shqiptare mbi 300 vite më parë. 

Prej disa kohësh ky muze i është nënshtruar procesit të restaurimit përmes Programit të Bashkimit Europian “EU4Culture”, me mbështetjen e një ekipi të konservimit nga Instituti i Konservimit në Universitetin e Arteve të Aplikuara në Vjenë, krahas specialistëve shqiptarë të angazhuar në procesin e restaurimit dhe rijetësimit të monumentit. Në këtë monument po kryen punimet më të imëta për pastrimin përfundimtar, ruajtjen e objekteve dhe vendosjen e ekraneve për të nxjerrë në dritë pikturat që zbukurojnë mjediset e brendshme të Muzeut Etnografik të Krujës. 

Më shumë info; https://muzeumet-kruje.com/

Muzeu Etnografik i Gjirokastrës

Muzeu Etnografik i Gjirokastrës është një është monument i trashëgimisë kulturore.

Muzeu, i ndërtuar në vitin 1966, në shtëpinë ku u lind diktatori komunist Enver Hoxha në lagjen “Palorto” ofron një pasqyrë të karakteristikave më të mira të një shtëpie tipike qytetare gjirokastrite, duke filluar që nga tavanet, sergjenët, dollapët në mur dhe papafingot. Nga viti 1966 deri në vitin 1991, ndërtesa shërbeu si Muzeu i Luftës Nacionalçlirimtare për qarkun e Gjirokastrës, por pas rënies së komunizmit në Shqipëri u shndërrua në një muze etnografik.

Më shumë info; https://www.visit-gjirokastra.com/ 

The Ethnographic Museum of Gjirokastra

The Ethnographic Museum of Gjirokastra is a monument of cultural heritage. Built-in 1966, within the house where the communist dictator Enver Hoxha was born in the “Palorto” neighborhood, this museum offers a reflection of the best characteristics of a typical urban Gjirokastra house. It showcases features such as the ceilings, sergens (alcoves), wall cupboards, and papafingos (traditional wooden beds).

From 1966 to 1991, the building served as the Museum of the National Liberation War for the Gjirokastra region, but after the fall of communism in Albania, it was transformed into an ethnographic museum.

For more information, you can visit: https://www.visit-gjirokastra.com/

Muzeu Etnografik i Kavajës

Muzeu Etnografik i Kavajës përfaqëson dizajnin arkitekturor, stilin e jetesës dhe ekonomitë e zonës brenda një shembulli të rrallë të një shtëpie tradicionale të shekullit të 18. Muzeu ka potencialin të jetë një model biznesi frymëzues dhe vetëfinancues për muzetë në të gjithë vendin. 

Më shumë info; https://eu4culture.al/sq/location/kavaja-ethnographic-museum/ 

The Ethnographic Museum of Kavaja

The Ethnographic Museum of Kavaja represents the architectural design, lifestyle, and economies of the region within a rare example of an 18th-century traditional house. The museum has the potential to serve as an inspiring and self-financing business model for museums across the country.

For more information, you can visit: https://eu4culture.al/sq/location/kavaja-ethnographic-museum/

Muzeu i Kalasë së Rozafës

Muzeu i kështjellës i ndodhur në kalanë Rozafa, është aneks i Muzeut Historik Shkodër dhe përmban në vetvete objekte që përveçse japin një informacion të përgjithshëm historik, dëshmojnë  të dhëna më të gjera për historinë 2500-vjeçare të kryeqendrës së veriut, Shkodrës dhe historinë e Kalasë Legjendare Rozafa, si qendër e rëndësishme e zhvillimeve historike të qytetit të Shkodrës.

Më shumë info; https://www.iett.al/muzeu-i-kalase-rozafa/

The Castle Museum of Rozafa

The Castle Museum located in Rozafa Castle is an annex of the Historical Museum of Shkodër and contains objects that not only provide general historical information but also offer comprehensive insights into the 2500-year history of the northern capital, Shkodër, and the history of the Legendary Castle of Rozafa as an important center for the historical developments of the city of Shkodër.

For more information, you can visit: https://www.iett.al/muzeu-i-kalase-rozafa/

Muzeu Kombëtar i Fotografisë “Marubi”

Foto Studio “Marubi” u themelua më 1856 – ën në Shkodër nga piktori, skulptori dhe arkitekti Pietro Marubi. Fototeka Kombëtare “Marubi” u krijua në vitin 1970, kur Gegë Marubi i dhuroi shtetit arkivin personal prej tre brezash, me rreth 150 mijë negative. Në këtë arkiv gjenden negativë nga të gjitha formatet, që nga 30 cm x 40 cm dhe deri te 6 cm x 9 cm në pllaka xhami, nga viti 1858 deri në vitin 1959. Ky, është një nga arkivat më të pasur të Ballkanit. Në të mund të gjesh negativë me tema të ndryshme dhe figura po kaq të shumëllojshme, si pashallarë, vezirë, oficerë turq dhe deri konsuj të kombësive të ndryshme, italianë, francezë, austriakë, anglezë, rusë, grekë, serbë, figura nga Lufta e Parë dhe e Dytë Botërore dhe figura të personaliteteve të rëndësishëm shqiptare si Luigj Gurakuqi, At Gjergj Fishta, Ndre Mjeda, Asdreni, Ernest Koliqi, Lasgush Poradeci, Migjeni, Azem e Shote Galica e shumë e shumë figura të tjera të rëndësishme të historisë sonë kombëtare.

Gjithashtu në arkiv mund të gjesh negativë me tema nga etnografia, urbanistika, monumentet e kulturës, historia, pazari, lundrimi në Bunë etj. Gegë Marubi, i fundit i dinastisë Marubi, ishte mjeshtër i portretit dhe i peizazhit me infra të kuqe. Ai ishte i pari ai që përdori këtë proces të zhvillimit të fotografisë, pasi e mësoi në Francë ku dhe kreu studimet. Po ashtu aty ka edhe  tema të ndryshme si: peisazhi i tij i famshëm, urbanistika, etnografia, pazari, sporti e shumë tema të tjera të rëndësishme.

Më shumë info; https://www.marubi.gov.al/ 

The “Marubi” National Museum of Photography

The “Marubi” Photo Studio was founded in 1856 in Shkodër by the painter, sculptor, and architect Pietro Marubi. The National Photo Archive “Marubi” was established in 1970 when Gegë Marubi donated his family’s three-generation personal archive, consisting of around 150,000 negatives, to the state. This archive contains negatives of various formats, ranging from 30 cm x 40 cm to 6 cm x 9 cm on glass plates, covering the period from 1858 to 1959. It is one of the richest archives in the Balkans. Within this archive, you can find negatives featuring diverse themes and a wide range of figures, including Pashas, Viziers, Turkish officers, as well as consuls from various nations such as Italians, French, Austrians, English, Russians, Greeks, Serbs, figures from World War I and World War II, and important Albanian personalities such as Luigj Gurakuqi, At Gjergj Fishta, Ndre Mjeda, Asdreni, Ernest Koliqi, Lasgush Poradeci, Migjeni, Azem and Shote Galica, and many other significant figures in our national history.

Additionally, the archive contains negatives featuring themes from ethnography, urbanism, cultural monuments, history, markets, river navigation in the Bunë River, and more. Gegë Marubi, the last of the Marubi dynasty, was a master of portraiture and landscape photography with red ink retouching. He was the first to employ this retouching process in photography, having learned it in France during his studies. The archive also includes various other themes such as his famous landscapes, urban scenes, ethnography, markets, sports, and many other significant subjects.

For more information, you can visit: https://www.marubi.gov.al/

Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar

Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar ndodhet në qytetin e Korçës dhe është ndërtuar në 24 prill të vitit 1980. Ai është vendosur në dy banesa karakteristike korçare të shpallura monument kulture. Siç kuptohet edhe nga emri, ky muze ruan trashëgiminë më me vlerë të krijuar nga piktorët shqiptare të Ikonografisë për pesë shekuj. Në pavionin e artit ikonografik janë ekspozuar pikturat më prestigjioze të erës pas bizantine, të shekullit XII e XIV. Ky muze përmban 7500 objekte artistike prej guri, druri, leshi, argjendi dhe metale të tjera, kostume folklorike dhe objekte, që dëshmojnë antikitetin, traditën dhe origjinalitetin e kulturës qytetare. Rreth 1200 objekte, pjesa më e madhe e të cilave me përkatësi kohore nga epoka e bronzit e ajo e hekurit, pasqyrojnë momente të ndryshme të zhvillimit të ikonografisë shqiptare dhe përfaqësuesit kryesorë të tyre.

Më shumë info; https://kultura.gov.al/3dsite/muzeu-kombetar-i-artit-mesjetar-korce/

The National Museum of Medieval Art

The National Museum of Medieval Art is located in the city of Korçë and was established on April 24, 1980. It is housed in two characteristic Korçë buildings declared cultural monuments. As the name suggests, this museum preserves the most valuable heritage created by Albanian iconographers over five centuries. In the iconographic art pavilion, the most prestigious paintings from the post-Byzantine era of the 12th and 14th centuries are on display. This museum contains 7,500 artistic objects made of stone, wood, leather, silver, and other metals, as well as folk costumes and objects that testify to the antiquity, tradition, and originality of the city’s culture. About 1,200 objects, mostly from the Bronze and Iron Ages, reflect different moments in the development of Albanian iconography and its main representatives.

For more information, you can visit: https://kultura.gov.al/3dsite/muzeu-kombetar-i-artit-mesjetar-korce/

Muzeu i Artit Oriental “Bratko”

Muzeu Oriental “Bratko“ është një muze arti në Korçë. Ajo përmban një koleksion të kryesisht art aziatik. Muzeu i Artit Oriental “Bratko” u çel në qershor të vitit 2003.

Në këtë muze ekspozohen 432 objekte si: piano, altar kinez, veshje për gra japoneze, funde e rripa kineze, shpatë indoneziane, medalje europiane, piktura japoneze, fotografi të ndryshme, të cilat Borja i ka realizuar kur shërbente në Ballkan me mision të OKB-së. Pamjet fotografike janë krejt të veçanta. Ato tregojnë historinë shoqërore e kulturore menjëherë pas luftës si dhe rolin e rëndësishëm që luajti gjeneral Macarthuri në rindërtimin ekonomik dhe institucional të Japonisë.

Më shumë info; https://www.facebook.com/Bratkomuseumoforientalart/

The Oriental Art Museum “Bratko”

The Oriental Art Museum “Bratko” is an art museum located in Korçë, Albania. It primarily houses a collection of Asian art. The Oriental Art Museum “Bratko” was opened in June 2003.

The museum exhibits 432 objects, including a piano, a Chinese altar, Japanese women’s clothing, Chinese pants and belts, Indonesian swords, European medals, Japanese paintings, and various photographs. These items were collected by Borja while serving in the Balkans on a UN mission. The photographic images are quite unique and depict the social and cultural history immediately after the war, as well as the significant role played by General MacArthur in the economic and institutional reconstruction of Japan.

For more information, you can visit their Facebook page: https://www.facebook.com/Bratkomuseumoforientalart/

Muzeu Kombëtar i Ikonografisë në Berat, Onufri

Muzeu Kombëtar i Ikonografisë në Beratin e UNESCO-s mban emrin “Onufri”, njëri prej kryemjeshtrave të pikturës shqiptare të shek.XVI, i cili ka lënë një fond mjaft të pasur në krijimtarinë ikonografike.  Muzeu është përshtatur në ambientet e Kishës “Fjetja e Shën Mërisë”, në Kalanë e Beratit, që prej 27 shkurtit të vitit 1986. Muzeu Kombëtar “Onufri”, gjendet në qendër të lagjes së banuar në kalanë mesjetare të qytetit të Beratit. Në të janë përfshirë një fond i pasur ikonografik dhe disa objekte të shërbesës. 

Kompleksi muzeal përbëhet nga salla qendrore e kishës, mjedisi i altarit, si edhe nga një sërë mjedisesh ndihmëse. Veç ikonave të ekspozuara, një seri të veçantë përfaqësojnë edhe ikonat e vendosura në ikonostasin e praruar të kishës, të cilat janë vepra të piktorit Joan Çetri. 

Në vitrina gjeni të ekspozuara edhe disa tekstile dhe objekte metalike, të cilat dëshmojnë për një traditë artizanale të një niveli të lartë të Trevës së Beratit.

Më shumë info; https://muzeumet-berat.al/muzeu-onufri/

The National Iconographic Museum in Berat, Onufri

The National Iconographic Museum in Berat, recognized by UNESCO, is named after Onufri, one of the leading painters of Albanian art in the 16th century, who left a rich legacy in iconographic art. The museum is located within the premises of the Church of the Dormition of St. Mary, in the Castle of Berat, since February 27, 1986. The National Museum “Onufri” is situated in the center of the inhabited area within the medieval castle of the city of Berat. It houses a rich collection of iconographic works and various service objects.

The museum complex consists of the central hall of the church, the altar area, as well as several auxiliary spaces. In addition to the exhibited icons, a special series of icons are also found on the dismantled iconostasis of the church, which are works by the painter Joan Çetri.

In the display cases, you can also find textiles and metal objects, which testify to a high-level artisan tradition of the Berat region.

For more information, you can visit their website: https://muzeumet-berat.al/muzeu-onufri/

Muzeu Gjon Mili, Korçë

Fotografi amerikan me origjinë shqiptare Gjon Mili, tani ka një kënd muzeal në qytetin e origjinës së tij, Korçë. Në Muzeun “Gjon Mili” janë ekspozuar 240 fotografi të mjeshtrit botëror të fotografisë me origjinë shqiptare Gjon Mili, thënie të tij apo të njerëzve të tjerë, që janë shprehur për të, ekspozitorë me elemente nga jeta e tij, apo e kohës që jetoi.  Gjon Mili njihet si fotografi që përdori për herë të parë flashin elektronik dhe fotografimin e lëvizjes.

Më shumë info; https://www.facebook.com/profile.php?id=100064703288057&epa=SEARCH_BOX

Gjon Mili Museum, Korçë

The American photographer of Albanian origin, Gjon Mili, now has a museum corner in the city of his origins, Korçë. In the “Gjon Mili” Museum, 240 photographs by the world-renowned master of photography with Albanian origins, Gjon Mili, are exhibited, along with quotes from him or other people who have expressed themselves about him, exhibits with elements from his life, or the time he lived in. Gjon Mili is known as the photographer who first used electronic flash and pioneered the photography of movement.

For more information, you can visit their Facebook page: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064703288057&epa=SEARCH_BOX

Muzeu i Shkencave të Natyrës

Muzeu i Shkencave të Natyrës në Shqipëri përfaqëson një aset të rrallë kombëtar me vlera kulturore dhe shkencore. Vetëm duke vizituar 7 pavijonet e tij ju do të merrni në një kohë të shkurtër njohuri për kafshët dhe bimët. Do të shihni intervertebrorët ujorë, kandrat, peshqit, reptilët, gjitarët. Gjithashtu atje ndodhet i ekspozuar një koleksion nga fauna ekzotike, dhe eksponate të drurëve e shkurreve kryesore, si dhe herbarin e bimëve industriale. Sektori i gjeologjisë ekspozon mineralet dhe shkëmbinjtë kryesorë të vendit etj.  

Më shumë info; https://sites.google.com/fshn.edu.al/qkff/muzeu-i-shkencave-te-natyres-sabiha-kasimati

Museum of Natural Sciences

The Museum of Natural Sciences in Albania represents a rare national asset with cultural and scientific values. Just by visiting its 7 pavilions you will get knowledge about animals and plants in a short time. You will see aquatic vertebrates, crayfish, fish, reptiles, mammals. There is also a collection of exotic fauna, and exhibits of the main trees and shrubs, as well as the herbarium of industrial plants. The geology sector exhibits the main minerals and rocks of the country etc.

For more information, you can visit their website: https://sites.google.com/fshn.edu.al/qkff/muzeu-i-shkencave-te-natyres-sabiha-kasimati

Muzeu i Pullës Shqiptare

Muzeu ndodhet pas godinës së Postës Qendrore pranë Rr. Myslym Shyri, në Tiranë. Historia gati 110 – vjeçare e shtetit shqiptar vjen e rrëfyer përmes pullave postare, të ekspozuara në këtë hapësirë të dedikuar filatelisë dhe objekteve autentike të Postës Shqiptare.

Më shumë info; http://www.visit-tirana.com/sq/lajme/view/408/Posta_Shqiptare_me_nj%C3%AB_muze

Albanian Stamp Museum

The museum is located behind the Central Post Office building near Rr. Myslym Shyri, in Tirana. The nearly 110-year history of the Albanian state is narrated through postage stamps, exhibited in this space dedicated to philately and authentic objects of the Albanian Post.

For more information, you can visit their website: http://www.visit-tirana.com/sq/lajme/view/408/Posta_Shqiptare_me_nj%C3%AB_muze

Muzeu i Armëve Gjirokastër

I hapur në vitin 1971 si një Muze Kombëtar me armë të përdorura përgjatë Luftës së Parë dhe të Dytë Botërore. Ai përmban materiale që paraqesin zhvillimin e armëve në Shqipëri që nga kohët më të lashta e deri në ditët e sotme.  Muzeu i Armëve strehon gjithashtu qelitë e burgut të ndërtuar nga Mbreti Zog, me gurët e ujësjellësit që Ali Pashë Tepelena kishte ndërtuar për qytetin. Muzeu përfshin disa pavijone, të cilat ndodhen të gjitha brenda kalasë. Të ekspozuara janë edhe një kontingjent armësh të periudhës së Skënderbeut – Heroit tonë Kombëtar.

Më shumë info; https://gjirokaster.al/al/top-place?id=16

Gjirokastra Weapons Museum

Opened in 1971 as a National Museum of weapons used throughout the First and Second World Wars. It contains materials that present the development of weapons in Albania from ancient times to the present day. The Weapons Museum also houses the prison cells built by King Zog, with the stones of the aqueduct that Ali Pasha Tepelena had built for the city. The museum includes several pavilions, all of which are located within the castle. Also on display are a contingent of weapons from the period of Skanderbeg – our National Hero.

For more information, you can visit their website: https://gjirokaster.al/al/top-place?id=16

Shpërndaje
WEB agency Albania car rental tirana real estate saranda