Formulari i Njoftimit të Anullimit

1 Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Emri                            Agjencia Kombëtare e Turizmit

Adresa                         Bulevardi “Gjergj Fishta”, Pallati Shallvaret A/12, Tiranë

E-mail                          info@akt.gov.al

Ueb-faqe                     www.akt.gov.al

2 Lloji i procedurës: Ftesë për Negocim, në mbështetje të nenit 7 pika 1/b, të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar; të VKM-së Nr.1195, datë 05.08.2008 “Për blerjen, zhvillimin, prodhimin dhe bashkëprodhimin e programeve ose reklamave për transmetim nga operatorët radioteleviziv ose botim në median e shkruar dhe për kontratat, për kohën e transmetimit, nga organet e administratës shtetërore”, VKM -së nr.298 datë 20.04.2016 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Turizmit”, të ndryshuar;

3. Numri i Referencës se
procedures/lotit:  Programe, reklama dhe
spote-
VKM-së
Nr.1195, datë 05.08.2008;


4. Objekti i Kontratës  “Prodhim dhe  transmetim të videove promovuese (spote) në
kuadër të promovimit të aplikacionit të kalendarit te eventeve kulturore të
turizmit”;

5. Fondi Limit  9,935,250 (nëntë milion
e nëntëqind e tridhjetë e pesë mijë e dyqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH;

6 Arsyet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 98, pika 1:

a) ;

b) ; Në këtë procedurë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme .     

c) ;

ç) ;                                                                                   

d) ;

Etj.______________________________________________________________

7 Informacion shtesë

Share