test

Nëse jeni të gatshëm të shpërndani mrekullinë e “Thesareve të fshehura” me botën, kjo është koha për të filluar aventurën tuaj. Shqipëria ju pret, për tu bërë pjesë e historisë tuaj të udhëtimit. Përqendrohuni tek natyra, krijojeni kujtime të mahnitshme, dhe shpërndani këto thesare të fshehur me të tjerët.

Shqipëria është gati për të u zbuluar. Ç’mirësi më e madhe mund të jetë sesa të ndani këto destinacione të çmuara me botën?!

If you are ready to share the wonder of “Hidden Treasures” with the world, now is the time to start your adventure. Albania awaits you, to become part of your travel story. Focus on nature, create amazing memories, and share these hidden treasures with others.

Albania is ready to be discovered. What greater joy could there be than sharing these precious destinations with the world?!

Shpella e Murgjve, monumenti shekullor përtej liqenit të Shtojzavalleve   

Shpella e Kaurit apo e Murgjve gjendet 40 km larg qytetit të Pukës në veri të Shqipërisë. Ajo është një monument natyror magjepsës dhe tërheq prej vitesh interesin e turistëve të huaj dhe vendas. Në histori thuhet se shpella është zbuluar nga banorët katolikë të zonës, mbi të gjitha murgjit katolikë, të cilët fshiheshin aty për t’i shpëtuar pushtuesve otomanë dhe ndërrimit të fesë. 

Kjo shpellë 110 metra e gjatë, ende e pazbuluar masivisht ndodhet pranë fshatit Lëvrushk, në malin e Kollatës. Ajo është një monument natyror e tipit karstik e përbërë nga stalaktite dhe stalagmite, të cilat ia shtojnë hijeshinë. 

Përdrejt shpellës së Murgjve, këtij vendstrehimi shekullor nisen shumë guida profesioniste. Për të shkuar atje duhet të udhëtosh me makinë deri në Koman dhe që aty mund të bëhesh pjesë e guidave profesioniste njëditore për të përjetuar madhështinë e lumit të Shalës, liqenin e shtojzavalleve dhe gjithë hijeshinë e magjinë e zonës rreth e përqark, ku koha duket sikur ka mbetur në vend.   

Kauri Cave in Puke

Located in the heart of Albania, the Kauri Cave in Pukë is a natural wonder that takes you on an unforgettable journey deep into the embrace of the Earth. Positioned only 40 km away from the city of Pukë, this cave is a natural monument worthy of a close visit.

The Kauri Cave is a geological marvel, with enchanting underground chambers adorned with stunning stalactites and stalagmites. This subterranean world is a testament to Earth’s artistic mastery.

The cave has been a silent witness to history. Navigating through the winding passages of the cave is an exciting adventure for explorers and curious travelers. Every turn reveals a new wonder, and every step taken deepens the sense of adventure.

Engage with the local community in Pukë, where traditional Albanian life flourishes. Share stories and experiences with the hospitable locals to enrich your cultural understanding.

The Kauri Cave is a dream come true for photographers. The interplay of light and shadow in the cave creates a gallery of images perfect for capturing lasting memories.

Dive into the depths of the Kauri Cave and embark on a journey to the heart of the Earth, discovering the stunning beauty hidden beneath the surface.

Kanionet e Langaricës:

Kanionet e Langaricës janë një natyralitet i mrekullueshëm në Shqipëri që sigurisht zenë vëmendjen e të gjithë atyre që duan të eksplorojnë bukuritë natyrore të vendit.

Ky destinacion jep një eksperiencë të pazakontë, duke ofruar një peizazh të jashtëzakonshëm me kodra, shkëmbinj, rrjedha uji, dhe një frymëzim të vërtetë.

Kanioni i Langaricës është një zinxhir monumentesh unike të natyrës dhe trashëgimisë kulturore që përbëjnë një pasuri të madhe për zhvillimin e turizmit në Shqipëri. Kanioni dhe rrjedha e lumit të Langaricës, përbën një nga degët më të mëdha që ushqejnë krejt zonën burimore të Vjosës, ndërkohë që burimet termale ndodhen jo më larg se 5 km larg qytetit të Përmetit dhe rruga për të shkuar te kjo perlë e natyrës, devijon nga rruga nacionale Përmet – Korçë vetëm 200 – 300 metra pa arritur në qendër të komunës në Petran. Padyshim, lumi i Langaricës, kjo degë e fuqishme për Vjosën rrjedh përmes një kanioni spektakolar shkëmbor të fshehur mes pyjeve dhe maleve të Dangëllisë dhe Shqerisë.

Peizazhi natyror i këtij lumi është nga më piktoreskët në gjithë Shqipërinë, i bukur, i frikshëm dhe i ndryshueshëm sipas stinëve të cilat ofrojnë peisazhe të ndryshme dhe të mahnitshme.

Ambientalistët e vlerësojnë këtë kanion unik për pasuritë natyrore, historike dhe turistike. Kjo ndihmon në zhvillimin e turizmit, infrastrukturës dhe promovimin e kulturës tradicionale, duke tërhequr më shumë vizitorë.

Kanionet e Langaricës janë një destinacion i përsosur për të eksploruar natyrën, medituar, ose thjesht shijuar një pushim të qetë larg zhurmës së qytetit. Ky është një vend ku natyra flet dhe frymëzimi vjen në mënyrë natyrore.

The Langarica Canyon:

The Langarica Canyons are a marvelous natural wonder in Albania that undoubtedly capture the attention of all those who wish to explore the country’s natural beauties.

This destination offers an extraordinary experience, providing a breathtaking landscape with hills, cliffs, water flows, and true inspiration.

The Langarica Canyon is a chain of unique natural monuments and cultural heritage that constitute a great wealth for the development of tourism in Albania. The canyon and the flow of the Langarica River are one of the largest branches feeding the entire source area of the Vjosa River, while the thermal springs are located no more than 5 km away from the city of Përmet, and the road to this natural pearl deviates from the national road Përmet – Korçë only 200 – 300 meters before reaching the center of the commune in Petran. Undoubtedly, the Langarica River, this powerful branch for the Vjosa, flows through a spectacular rocky canyon hidden among the forests and mountains of Dangëlli and Shqeri.

The natural landscape of this river is one of the most picturesque in all of Albania, beautiful, awe-inspiring, and changeable according to the seasons which offer different and stunning landscapes.

Environmentalists value this unique canyon for its natural, historical, and touristic riches. This helps in the development of tourism, infrastructure, and the promotion of traditional culture, attracting more visitors.

The Langarica Canyons are a perfect destination for exploring nature, meditating, or simply enjoying a peaceful break away from city noise. This is a place where nature speaks, and inspiration comes naturally.

Lumi i Gashit

Lumi i Gashit është një prej dy rezervateve natyrore shqiptare të pëfshirë në listën e trashëgimisë botërore të natyrës të UNESCO-s. Me një sipërfaqe prej 3000 ha, lugina e Gashit gjendet në pellgun e parkut kombëtar të Valbonës, në verilindje të Alpeve, në rrethin e Tropojës, shumë larg zonës së banuar.

Një pjesë e madhe e sipërfaqes së Lumit të Gashit mbulohet me pyje të virgjëra ahu e këto pyje të lashta janë arsyeja pse Shqipëria i është bashkuar 12 vendeve të tjerë në listen e UNESCO-s.

Në afërsi të Lumit të Gashit ndodhen liqejtë akullnajorë të Dobërdolit dhe Sylbicës, të cilët i dhurojnë gjithë zonës një pamje përrallore. Ky lumë shqiptar këndon këngën e ëmbël të së paprekurës dhe ofron një strehë të qetë për ata që kërkojnë të zhyten në bukurinë e tij natyrore

Kjo mrekulli natyrore ruan një nga natyrat më të paprekura në Shqipëri!

The Gashi River

The Gashi River is one of two Albanian natural reserves included in UNESCO’s World Heritage List of Nature. Covering an area of 3000 hectares, the Gashi Valley is located in the basin of Valbona National Park, in the northeastern part of the Albanian Alps, in the Tropoja District, far from inhabited areas.

A large part of the Gashi River’s surface is covered with ancient virgin beech forests, which is why Albania joined 12 other countries on the UNESCO list.

Near the Gashi River are the glacial lakes of Dobërdol and Sylbicë, which give the entire area a fairy-tale appearance. This Albanian river sings the sweet song of the untouched and offers a peaceful haven for those who seek to immerse themselves in its natural beauty.

This natural wonder preserves one of the most pristine natures in Albania!

Rrajca

E dyta në listën e trashëgimisë botërore të natyrës të UNESCO-s është Rrajca, pjesë e European Green Belt të pyjeve të ahut si edhe një prej vendeve të pakta ku gjendet rrëqebulli ballkanik.

Pranë zonës së Përrenjasit apo Librazhdit, kjo hapësirë prej 4700 ha, pëfshin katër liqene të mahnitshme akullnajore.

Rrajca është pjesë e Parkut Kombëtar Shebenik-Jabllanica, i cili është ende relativisht i panjohur sepse ka qenë zonë e ndaluar kufitare gjatë gjysëm shekulli të diktaturës komuniste.

Ishte pikërisht kjo mbyllje, që sot përbën dhe një nga asetet më të mëdha të tij, pasi rreth 34 mijë ha sipërfaqe plot me pyje, livadhe e lule shumëngjyrëshe, janë tejet të paprekura.

Peizazhet unike të Rrajcës e bëjnë atë një ëndërr të realizuar për fotografët. Ndërveprimi i dritës dhe hijes në formacionet gëlqerore krijon një kanavacë me bukuri gjithnjë në ndryshim.

Zbuloni bukurinë magjepsëse të Rrajcës, ku çdo hap që hidhni është një udhëtim nëpër mrekullitë gjeologjike dhe natyrën e pazbutur.

Pavarësisht nëse kërkoni aventura apo soditje paqësore, Rrajca ju mirëpret të përjetoni magjinë e saj. Zbuloni mjeshtërinë e natyrës në këtë destinacion të pacenuar shqiptar.

Rrajca

Second on UNESCO’s World Heritage List of Nature is Rrajca, part of the European Green Belt of beech forests and one of the few places where the Balkan lynx can be found.

Near the area of Përrenjas or Librazhd, this 4700-hectare space includes four stunning glacial lakes.

Rrajca is part of the Shebenik-Jabllanica National Park, which is still relatively unknown as it was a restricted border area during half a century of communist dictatorship.

It was precisely this closure that today constitutes one of its greatest assets, as around 34,000 hectares of surface filled with forests, meadows, and multi-colored flowers are extremely untouched.

The unique landscapes of Rrajca make it a dream come true for photographers. The interplay of light and shadow on the limestone formations creates a canvas of beauty that is always changing.

Discover the enchanting beauty of Rrajca, where every step you take is a journey through geological wonders and undisturbed nature.

Whether you seek adventure or peaceful contemplation, Rrajca welcomes you to experience its magic. Discover nature’s craftsmanship in this unspoiled Albanian destination.

Shpella e Orëve (Gojan i Madh)

Shpella e Orëve, njohur ndryshe si Gojan i Madh, është një ndër mrekullitë natyrore të fshehura të Shqipërisë, e cila ju fton në një udhëtim magjepsës nën sipërfaqen e tokës.

Është një shpellë e vogël, por mjaft e bukur dhe e veçantë, e vetmja në llojin e saj në Shqipëri. Burimi i ujit që rrjedh sipër saj e ka veshur shpellën nga të gjitha anët deri poshtë në përrua duke krijuar formacione të jashtëzakonshme dhe një pamje tepër panoramike të gjithë zonës përreth.

Deri në vitet 60’, kjo shpellë, ka shërbyer edhe si vend peligrinazhi dhe këtë e tregon edhe emri i saj “Shpella e Orëve”, pra vend ku rrinë Orët. Orët janë figura mitologjike, figura besimi të popullit tonë që e kanë zanafillën nga lashtësia e deri në ditët e sotme.

Më shumë “ORA” si mbrojtëse apo çudibërëse njihet te Cikli i Kreshnikëve e cila i ruante dhe i mbronte në luftrat e ndryshme.Shpella është e njohur nga banorët e kësaj zone si vend i shenjtë, por edhe me veti shëruese.

Ky destinacion është një dhuratë e natyrës që po ju pret për të zbuluar pasurinë dhe misterin e brendshëm të tokës. Një vizitë në Shpellën e Orëve është një udhëtim që do të kujtohet përgjithmonë.

The Cave of Fairies

The Cave of Fairies, also known as Gojan i Madh, is one of Albania’s hidden natural wonders, inviting you on a mesmerizing journey beneath the earth’s surface.

This small yet exceptionally beautiful and unique cave is the only one of its kind in Albania. The water source flowing above it has adorned the cave on all sides down to the stream, creating extraordinary formations and offering a panoramic view of the surrounding area.

Until the 1960s, this cave also served as a pilgrimage site, as suggested by its name “Cave of Fairies,” a place where fairies dwell. Fairies are mythological figures and objects of belief in our culture, with origins tracing back to ancient times and continuing to the present day.

The “ORA” are known more as protectors or miracle-workers in the Cycle of the Kreshniks (Albanian epic tales), guarding and protecting warriors in various battles. The cave is revered as a sacred place with healing properties by the local inhabitants.

This destination is a gift from nature, awaiting your exploration to uncover the riches and mysteries within the earth. A visit to the Cave of Fairies is an unforgettable journey that will be cherished forever.

Manastiri i Cepos

Manastiri i Cepos, vendosur me ngutje në kodrat që rrethojnë qytetin Gjirokastër, është një thesar i pazakontë i historisë dhe besimit.

Vendndodhja e Manastirit të Cepos ofron pamje të mahnitshme të Gjirokastër dhe vendet përreth. Kodrat e qytetit dhe natura e pasur shqiptare krijojnë një atmosferë të çmueshme.

Manastiri i Cepos është një shembull i arkitekturës së lashtë ortodokse shqiptare. Me detaje të mahnitshme dhe afreske të bukura, ai ofron një pamje të vërtetë në artin dhe arkeologjinë e shekujve të kaluar.

Manastiri është një vend i pazakontë për të reflektuar dhe të ndaleni në qetësi, për t’i dhënë më tepër mendimeve dhe frymës tuaj. Ky manastir ka qënë një qendër e besimit dhe një qëndrim për besimtarët për shekuj të tërë.

Njihuni me kulturën e ortodoksëve shqiptarë dhe historinë e besimit në këtë vend të veçantë. Manastiri është i hapur për vizitorët dhe ju fton të njiheni me thesarin e tij kulturor.

Ky destinacion është një vitrinë e pasurisë së Shqipërisë, ku historia, kultura, dhe arkitektura shqiptare bashkohen për të krijuar një përvojë të pazakontë. Çdo vizitë në Manastirin e Cepos do të pasurojë njohurinë dhe frymëzimin tuaj.

The Cepo Monastery

The Cepo Monastery, nestled urgently in the hills surrounding the city of Gjirokastër, is a remarkable treasure of history and faith.

The location of the Cepo Monastery offers stunning views of Gjirokastër and the surrounding areas. The city’s hills and rich Albanian nature create an invaluable atmosphere.

The Cepo Monastery is an example of ancient Albanian Orthodox architecture. With its astonishing details and beautiful frescoes, it provides a true insight into the art and archaeology of past centuries.

The monastery is a unique place for reflection and tranquility, inviting deeper thoughts and spiritual contemplation. It has been a center of faith and a haven for believers for centuries.

Discover the culture of Albanian Orthodoxy and the history of faith in this special place. The monastery is open to visitors and invites you to explore its cultural treasures.

This destination showcases the richness of Albania, where history, culture, and architecture converge to create an extraordinary experience. Every visit to the Cepo Monastery will enrich your knowledge and inspire you.

Kakomeja, plazhi me kurorë Perëndie mbi kokë

Kakomeja është një thesar në vijën bregdetare të qytetit të Sarandës. Ky destinacion është një pasqyrë e bukurisë natyrore dhe tërheqjes së bregdetit shqiptar.

Nëse ka një gji të përfolur e të vizituar në Shqipërinë jugore, ai është pikërisht Gjiri i Kakomesë. I famshëm sa vështirë të gjesh njeri që njeh Shqipërinë dhe nuk ka dëgjuar për të. I bukur sa më s`thuhet, vetëm ndjehet. I vlefshëm sa s`ka, sepse nuk është i rrethuar vetëm prej bukurisë por edhe prej hirit të Perëndive, me Manastirin e Shën Mërisë, që i rri mbi kokë e që vitet e fundit është edhe restauruar. Kakomeja për turistët është e arritshme vetëm nga deti. Por sigurisht askush s`ju ndalon t`i ngjiteni malit e të përjetoni një tjetër ndjesi, teksa nga mali zbrisni shtegut, drejt e në det.

Me një atmosferë të qetë dhe të largët nga turmat e mëdha, Gjiri i Kakomësë është një vend ideal për ata që duan të shijojnë një pushim të qetë dhe të relaksuar në bregdet.

Gjiri i Kakomesë ofron një udhëtim të mrekullueshëm bregdetar dhe një ndjenjë të thellë të qetësisë dhe harmonisë me natyrën.

Kakome, the beach with God’s crown on his head

Kakomeja is a hidden gem along the coastline of the city of Saranda. This destination is a reflection of the natural beauty and allure of the Albanian coast.

Among the most talked-about and visited bays in Southern Albania is the Bay of Kakome. Its fame is widespread, making it hard to find someone familiar with Albania who hasn’t heard of it. Its beauty is beyond words, only to be felt. Kakomeja is immensely valuable, not just surrounded by beauty but also graced by the divine presence, with the Monastery of Saint Mary perched above, recently restored. Accessible to tourists only by sea, Kakomeja remains a cherished retreat. But, of course, nothing stops you from climbing the mountain to experience a different sensation, as you descend the path from the mountain straight to the sea.

With a calm atmosphere and distant from large crowds, Kakomeja Bay is an ideal spot for those seeking a peaceful and relaxing beach getaway.

Kakomeja Bay offers a fantastic coastal journey and a profound sense of tranquility and harmony with nature.

Gjiri i Gramës (Karaburun)

Gjiri i Gramës është një nga perlat e bregut të Jonit.Në antikitet Gjiri i Gramës njihej si streha e anijeve që ankoroheshin për t’ u shpëtuar dallgëve të forta të detit.

I quajtur Gjiri i Gramës ose i Gramatës emri i tij është i lidhur në mënyrë të qartë me mbishkrimet e gdhendura që në antikitet. Më shumë se 1500 mbishkrime numërohen aty, ku mbishkrimet greke janë më të lashtat dhe u takojne shekujve të fundit para Krishtit. Mbishkrime që në të shumtën e herëve i drejtohen Jezu Krishtit e që vinin si pasojë e lutjeve për shpëtim ose që Zoti të sillte erën e mbarë. Sot me siguri janë më shumë mbishkrime sepse udhëtarët e shekullit të fundit gjithashtu duan të lënë gjurmën e tyre.

Sot ata nuk janë më as marinarë, as luftëtarë e as kusarë por turistë që vjnë të shijojnë gjirin më të bukur në Shqipëri. Ata vijnë nga e gjithë Shqipëria dhe deri më sot asnjë nuk është kthyer mbrapsht indiferent nga kjo bukuri e rrallë.

Gjiri i Gramës karakterizohet nga ujërat e kristalta që në fakt gjenden në të gjitha plazhet e vogla të Karaburunit. Në njërin krah të tij shpatet e thikta janë pasojë e marrjes së shkëmbit gjatë shekujve sepse dihet tashmë që Grama në lashtësi ka qenë edhe gurore, për shkak të soliditetit të shkëmbinjve të zonës.

Natyrisht duke udhëtuar drejt Gramës me mjete lundruese, ndërkohë që jeni nisur nga Dhërmiu si rruga më e shkurtër, ju do të keni mundësi të admironi gjithë vijën bregdetare, ku ka plot gjithe të tjerë të vegjël, ndonëse asnjëri prej tyre me bukurinë e saj.

Një tjetër mënyrë për ta vizituar gjirin është edhe nëpërmjet ecjes përgjatë Karaburunit, nëpër një shteg të bukur bimësie mesdhetare. Edhe ky tashmë është një shteg mjaft i frekuentuar, ndonëse janë më të shumtë ata që duan ta vizitojnë nga deti.

Grama Bay

Grama Bay, located in the Karaburun Peninsula along the Ionian coast, is a splendid natural gem of Albania. In ancient times, this bay was known as a haven for ships seeking refuge from the fierce waves of the sea.

The bay’s name, which translates to ” Grama Bay ” or “Bay of Writing,” is intrinsically linked to the ancient inscriptions carved into its rocks. Over 1500 inscriptions have been recorded, with the oldest being Greek and dating back to the last centuries BC. These inscriptions are often prayers and supplications for salvation or favorable winds, directed towards Jesus Christ. In recent times, contemporary travelers have continued this tradition by leaving their own marks.

Today, the visitors to Gjiri i Gramës are not mariners, warriors, or pirates but tourists who come to enjoy one of the most beautiful bays in Albania. People from all over Albania and beyond are drawn to this stunning location, and none leave indifferent to its rare beauty.

Gjiri i Gramës is characterized by its crystal-clear waters, a feature common to the small beaches of the Karaburun Peninsula. The bay’s sharp cliffs result from centuries of quarrying due to the solidity of the local rock.

Traveling to Gjiri i Gramës by boat, especially from Dhërmi as the shortest route, provides an opportunity to admire the entire coastal line with its numerous small bays, although none match its beauty.

An alternative way to visit the bay is by trekking along a beautiful Mediterranean vegetation trail in Karaburun. This path has become quite popular, although most visitors still prefer to approach by sea. The journey, whether by land or sea, offers a unique experience to explore this remarkable Albanian coastal treasure.

Syri i kaltër

Syri i Kaltër, është një burim natyror që ndodhet pranë qytetit të Sarandës. Kjo mrekulli gjeologjike magjepsëse ka mahnitur vizitorët me ujërat e saj të thella, të kristalta dhe ngjyrën magjepsëse blu, duke e bërë atë një atraksion që duhet vizituar për adhuruesit e natyrës dhe aventurierët.

Syri i Kaltër është emëruar pas pamjes së tij të mrekullueshme, pasi ujërat e tij ngjajnë me një sy blu rrezatues në mes të gjelbërimit të harlisur. Burimi i burimit është një gropë karstike që është mbi 50 metra e thellë, e rrethuar nga një pyll i dendur që ia shton bukurinë eterike.

Një nga tiparet më intriguese të Syrit të Kaltër është qartësia e tij e jashtëzakonshme, duke ju lejuar të shihni deri në fund të burimit, ku presin shpella të panumërta nënujore dhe formacione shkëmbore misterioze. Uji i burimit është tepër i ftohtë, buron nga burimet nëntokësore dhe ushqehet nga lumi Bistrice.

Vizitorët shpesh shfrytëzojnë rastin për t’u zhytur në ujërat freskuese të Syrit të Kaltër, duke shijuar një notim në një mjedis unik. Ndjesia e ujit të ftohtë dhe të pastër është sa gjallëruese dhe e qetë, duke e bërë atë një mënyrë perfekte për të shpëtuar nga vapa e verës shqiptare.

Saranda dhe Syri i Kaltër janë perlat e Rivierës Shqiptare dhe vetë Syri i Kaltër është një mrekulli natyrore që mishëron bukurinë e jashtëzakonshme të këtij rajoni. Është një vend që ju lejon të lidheni me natyrën, të freskoheni në një pranverë freskuese dhe të përjetoni joshjen magjepsëse të peizazheve natyrore të Shqipërisë. Një vizitë në Syrin e Kaltër është një udhëtim në zemrën e bukurisë natyrore të pacenuar të vendit dhe një shans për të dëshmuar një nga thesaret e tij më magjepsëse.

Blue Eye

Blue Eye, located near the city of Sarandë, is a natural spring that captivates visitors with its deep, crystal-clear waters and mesmerizing blue color, making it a must-visit attraction for nature enthusiasts and adventurers.

Named for its stunning appearance, Syri i Kaltër resembles a radiant blue eye amidst lush greenery. The source of the spring is a karstic hole more than 50 meters deep, surrounded by a dense forest that adds to its ethereal beauty.

One of the most intriguing features of Syri i Kaltër is its extraordinary clarity, allowing visitors to see to the bottom of the spring, where numerous underwater caves and mysterious rock formations await. The spring’s water is very cold, fed by underground sources and the Bistrice River.

Visitors often seize the opportunity to dive into the refreshing waters of Syri i Kaltër, enjoying a swim in a unique environment. The sensation of the cold, pure water is both invigorating and calming, making it a perfect way to escape the Albanian summer heat.

Sarandë and Syri i Kaltër are jewels of the Albanian Riviera, and Syri i Kaltër itself is a natural wonder that embodies the extraordinary beauty of the region. It is a place that allows you to connect with nature, refresh in a cool spring, and experience the enchanting allure of Albania’s natural landscapes. A visit to Syri i Kaltër is a journey into the heart of the country’s untouched natural beauty and a chance to witness one of its most enchanting treasures.

Plazhi i Fllakës(Durrës)

Shqipëria vazhdon të ruajë shumë plazhe të papërshkuara, të cilat presin të zbulohen nga udhëtarët. Një prej këtyre thesareve natyrore është Plazhi i Fllakës. Fllaka është një fshat i vogël pranë Durrësit, dhe plazhi i tij përfshin një hapësirë të mrekullueshme. Vetëm 11 kilometra larg Durrësit, ky plazh po fiton statusin e një destinacioni turistik të preferuar.

Plazhi në këtë zonë është i njohur për pozicionin e tij të favorshëm gjeografik, ujin e qartë si kristali, plazhin e gjërë me rërë të butë, dhe pyllin e pasur me pisha që e rrethon me gjelbërimin e tij. Kjo zonë ofron shërbime me çmime të arsyeshme.

Mbrëmja në këtë plazh ofron supriza pasi perëndimi i diellit është magjepsës. Lokalet e pakta në këtë zonë kanë krijuar një ambient mjaft relaksues, ku mund të kalosh disa orë mjaft të bukura

Për ata që ndjejnë pasion për fotografinë, pasi dielli bie në horizont, kjo është një mundësi e mrekullueshme për të kapur foto romantike dhe të mahnitshme që vetë natyra piktoreske e këtij vendi mundëson. Plazhi i Fllakës ofron një mbyllje të përsosur për një ditë të mrekullueshme, duke ju larguar për një moment nga jeta urbane dhe duke ju sjellë në bregdetin e bukur të Adriatikut.

Flake Beach (Durrës)

Albania continues to preserve many unexplored beaches, waiting to be discovered by travelers. One of these natural treasures is Flake Beach. Flake is a small village near Durrës, and its beach encompasses a wonderful area. Just 11 kilometers from Durrës, this beach is gaining the status of a favored tourist destination.

The beach in this area is known for its favorable geographical position, crystal-clear water, wide sandy beach, and the surrounding lush pine forest. This area offers services at reasonable prices.

Evenings at this beach offer surprises as the sunset is mesmerizing. The few local establishments in the area have created a very relaxing environment where you can spend some beautiful hours.

For those passionate about photography, the sunset provides a wonderful opportunity to capture romantic and stunning photos that the picturesque nature of this place enables. Flake Beach offers a perfect closure to a wonderful day, taking you away for a moment from urban life and bringing you to the beautiful coastline of the Adriatic.

 

Rana e Hedhun

Rana e Hedhun, e vendosur në Lezhë, Shqipëri, është një perlë e fshehur që pret të zbulohet nga udhëtarët që kërkojnë një parajsë të pacenuar bregdetare. Ky destinacion piktoresk ofron një përzierje unike të bukurisë natyrore. Vetë natyra bujare dhe plotë fantazi e ka krijuar këtë vend dhe si një dorë misterioze e cila ka lëshuar rërën në mënyrë të shkujdesur duke krijuar duna të larta ranore ku nuk kuptohet se nga nis gjithë ky brez ranor, herë duket sikur zbret nga mali e herë sikur grimcohet nga bregu i kaltër.

Ujërat e pastër kristal të detit Adriatik puthin butësisht vijën bregdetare, duke krijuar një atmosferë të qetë dhe tërheqëse për të notuar, për të bërë banja dielli ose thjesht për të bërë një shëtitje të qetë përgjatë bregdetit.

Pemët aty pranë të bëjnë hije në këtë plazh ideal për kamping, piknik në stinët e freskëta, apo për të thithur rrezet e diellit bujar të verës shqiptare ditën, ndërsa mbrëmjet dhe nata u përkasin të pagjumëve, atyre që zbardhin mëngjese nën tingujt e muzikës.

Kur të vizitoni Ranën e Hedhun, do të keni mundësinë të eksploroni fshatra simpatikë vendas, të kënaqeni me kuzhinën e shijshme shqiptare dhe të angazhoheni me vendasit mikpritës që janë krenarë të ndajnë kulturën dhe traditat e tyre. Ngrohtësia dhe miqësia e njerëzve në këtë rajon do të lënë një përshtypje të qëndrueshme në zemrën tuaj.

Është një vend ku bukuria dhe historia e natyrës bashkohen, duke ofruar një përvojë unike dhe pasuruese për të gjithë ata që e vizitojnë. Ejani dhe zbuloni vetë magjinë e Ranës së Hedhun.

Rana e Hedhun

Rana e Hedhun, located in Lezha, Albania, is a hidden gem waiting to be discovered by travelers seeking an unspoiled coastal paradise. This picturesque destination offers a unique blend of natural beauty. Generous nature and imagination have created this place, like a mysterious hand carelessly scattering sand to form high dunes, where it’s unclear where this sandy belt begins – sometimes seeming to descend from the mountain, other times appearing to crumble from the blue shore.

The crystal-clear waters of the Adriatic Sea gently kiss the coastline, creating a calm and inviting atmosphere for swimming, sunbathing, or simply taking a peaceful stroll along the beach.

Trees nearby provide shade on this ideal beach for camping, picnicking in the cooler seasons, or soaking up the generous rays of the Albanian summer sun during the day, while evenings and nights belong to the sleepless, those who stay up until dawn to the sounds of music.

When visiting Rana e Hedhun, you will have the opportunity to explore charming local villages, enjoy delicious Albanian cuisine, and engage with hospitable locals proud to share their culture and traditions. The warmth and friendliness of the people in this region will leave a lasting impression on your heart.

It’s a place where nature’s beauty and history come together, offering a unique and enriching experience for all who visit. Come and discover the magic of Rana e Hedhun for yourself.

Gjiri i Inglizit (Karaburun)

Gjiri i Anglezit, i vendosur në gadishullin piktoresk të Karaburunit në Shqipëri, është një xhevahir i vërtetë bregdetar që pret zbulimin tuaj. Kjo hyrje magjepsëse, së bashku me shpellën e saj me të njëjtin emër, mban një bukuri unike që tërheq aventurierët që kërkojnë bukuri natyrore dhe intrigë historike.

Gadishulli i Karaburunit përbehet nga formacionet e tij mahnitëse bregdetare dhe gjiri anglez shquhet si një nga më magjepsësit e tij. Dikur i njohur si “Gjiri i Gjon Gjilekës”, kjo perlë e fshehur mund të arrihet vetëm me varkë, duke ia shtuar joshjen.

Ajo që e bën Gjirin e Anglezit vërtet magjepsës nuk është vetëm vendndodhja e tij, por edhe “Shpella angleze” legjendare. Pak janë të vetëdijshëm se ky gji e ka marrë emrin nga banorët e rajonit të Dukatit për shkak të rolit të tij kryesor gjatë Luftës së Dytë Botërore. Majori Anthony Quayle i ushtrisë britanike e përdori këtë gji për të shpërndarë në mënyrë klandestine armë dhe ndihma për luftëtarët e rezistencës shqiptare, duke lënë një shenjë historike në këtë vend të izoluar.

Ndërsa futeni brenda shpellës, duke lundruar në terrenin e thyer, do të magjepseni nga bukuria natyrore mahnitëse e stalaktiteve dhe stalagmiteve milionavjeçare. Për më tepër, do të mahniteni nga reliket historike brenda thellësive të saj – armatimet që datojnë që nga periudha kritike e 1943-1944, duke ofruar një përzierje unike të mrekullive natyrore dhe historisë së kohës së luftës.

Gjiri i Anglezit në Karaburun është një destinacion që duhet vizituar, ku mrekullitë e natyrës dhe jehona e së shkuarës bashkohen për të krijuar një eksperiencë të paharrueshme. Eksploroni thesaret e tij të fshehura, zhytuni në qetësinë e detit dhe zbuloni sekretet e një epoke të shkuar në këtë parajsë bregdetare.

Teksa futesh brenda në shpellë, e cila ndodhet në një terren të vështirë, mrekullohesh nga bukuria natyrore e stalakmideve dhe stalaktideve miliona vjeçare por dhe surprizohesh nga gjurmët historike që gjenden aty.

The English Bay (Karaburun)

The English Bay, located on the picturesque Karaburun Peninsula in Albania, is a true coastal gem waiting for your discovery. This enchanting inlet, along with its eponymous cave, holds a unique beauty that attracts adventurers seeking natural allure and historical intrigue.

The Karaburun Peninsula is composed of its stunning coastal formations, and the English Bay stands out as one of its most mesmerizing. Formerly known as “Gjiri i Gjon Gjilekës”, this hidden pearl is only accessible by boat, adding to its allure.

What truly makes the English Bay so enchanting is not just its location, but also the legendary “English Cave”. Few are aware that this bay got its name from the residents of the Dukat region due to its pivotal role during World War II. Major Anthony Quayle of the British army used this bay to clandestinely distribute arms and aid to the Albanian resistance fighters, leaving a historical mark on this secluded site.

As you enter the cave, navigating the rugged terrain, you will be captivated by the stunning natural beauty of millennia-old stalactites and stalagmites. Moreover, you will be amazed by the historical relics within its depths – armaments dating from the critical period of 1943-1944, offering a unique blend of natural wonders and wartime history.

The English Bay in Karaburun is a must-visit destination, where nature’s wonders and echoes of the past come together to create an unforgettable experience. Explore its hidden treasures, dive into the tranquility of the sea, and uncover the secrets of a bygone era in this coastal paradise.

As you enter the cave, set in challenging terrain, you’ll be amazed by the breathtaking natural beauty of the stalagmites and stalactites that are millions of years old, as well as surprised by the historical traces found there.

Liqeni i Viroit (Gjirokastër)

Shpella nënujore e Liqenit të Viroit, një perlë e fshehur e strehuar në mjediset magjepsëse të liqenit të Viroit në Shqipëri, është një mrekulli natyrore që tërheq eksploruesit dhe entuziastët e natyrës. Kjo shpellë, me botën e saj magjepsëse nëntokësore, mban premtimin e një aventure të paharrueshme.

E vendosur në zemër të zonës piktoreske të liqenit të Viroit, kjo shpellë është quajtur me vend “Nënujore”, e cila është një dëshmi e proceseve të lashta gjeologjike që kanë skalitur këtë peizazh mahnitës nëntokësor gjatë mijëvjeçarëve.

Duke u futur në thellësitë e Liqenit të Viroit, do të përshëndeteni nga një tablo magjepsëse e veprave artistike të natyrës. Stalaktitet dhe stalagmitet, të formuar gjatë viteve të panumërta, varen si llambadarë të ndërlikuar dhe ngrihen si shtylla nga dyshemeja e shpellës, duke krijuar një atmosferë të botës tjetër që ndez imagjinatën.

Të eksplorosh këtë shpellë është si të nisesh në një udhëtim nëpër kohë, ku historia e Tokës është shkruar në gur. Ajri i freskët dhe i lagësht dhe loja delikate e dritës dhe hijes shtojnë mistikën e kësaj mrekullie nëntokësore, duke e bërë atë një strehë për entuziastët e gjeologjisë dhe fotografët.

Shpella nënujore e Liqenit të Viroit është më shumë se një mrekulli gjeologjike; është një testament i forcave të jashtëzakonshme që formojnë planetin tonë. Kjo kryevepër natyrore ju fton të lidheni me historinë e Tokës, duke u mbështjellë nga bukuria e qetë e liqenit të Viroit. Eksploroni thellësitë e liqenit dhe lëreni sharmin e tij të lashtë të magjepsë shqisat tuaja, ndërsa udhëtoni në zemrën e peizazheve magjepsëse të Shqipërisë.

Lake Viroi Cave (Gjirokastër)

The underwater cave of Lake Viroi, a hidden gem nestled in the enchanting surroundings of Lake Viroi in Albania, is a natural wonder that attracts explorers and nature enthusiasts. This cave, with its mesmerizing underground world, promises an unforgettable adventure.

Located in the heart of the picturesque area of Lake Viroi, this cave has been aptly named “Underwater,” a testament to the ancient geological processes that have sculpted this breathtaking subterranean landscape over millennia.

Venturing into the depths of Lake Viroi, you will be greeted by a captivating tableau of nature’s artworks. Stalactites and stalagmites, formed over countless years, hang like intricate chandeliers and rise like columns from the cave floor, creating an otherworldly atmosphere that ignites the imagination.

Exploring this cave is like embarking on a journey through time, where Earth’s history is written in stone. The cool, damp air and the delicate interplay of light and shadow add to the mystique of this underground marvel, making it a haven for geologists and photographers.

The underwater cave of Lake Viroi is more than just a geological wonder; it’s a testament to the extraordinary forces shaping our planet. This natural masterpiece invites you to connect with Earth’s history, enveloped by the serene beauty of Lake Viroi. Explore the lake’s depths and let its ancient charm captivate your senses as you travel through the heart of Albania’s mesmerizing landscapes.

Kisha e Shën Marenës (Pogradec)

Kisha e Shën Marenës, e vendosur në qytetin piktoresk të Pogradecit, në Shqipëri, është një testament madhështor i trashëgimisë së pasur kulturore dhe fetare të vendit. Kjo kishë historike, kushtuar Shën Marinës, zë një vend të veçantë në zemrat e vendasve dhe vizitorëve.

E vendosur mes peizazhit mahnitës të Pogradecit, me Liqenin e Ohrit që shkëlqen në sfond, Kisha e Shën Marenës qëndron si një shembull i ruajtur bukur i arkitekturës bizantine. Dizajni i tij elegant, i stolisur me afreske të ndërlikuara dhe ikona të jashtëzakonshme, pasqyron lidhjen e thellë shpirtërore të komunitetit që ka adhuruar këtu për breza.

Origjina e kishës daton në shekullin e 16-të dhe muret e saj kanë dëshmuar kalimin e kohës, duke ruajtur historitë e besimtarëve dhe historinë e rajonit. Qoftë një pelegrin i përkushtuar apo një udhëtar kureshtar, Kisha e Shën Marenës ofron një atmosferë të qetë dhe soditëse, duke ju ftuar të eksploroni sallat e saj të shenjta dhe të admironi artin fetar brenda.

Ndërsa futeni brenda, heshtja e shenjtë e kishës dhe shkëlqimi eterik i dritës së qiririt krijojnë një ndjenjë nderimi dhe frike. Është një vend ku mund të ndalosh, reflektosh dhe vlerësosh trashëgiminë e qëndrueshme shpirtërore që ka formësuar komunitetin e Pogradecit.

Kisha e Shën Marenës nuk është vetëm një vend kulti; është një testament i gjallë i besimit të qëndrueshëm të popullit shqiptar. Një vizitë në këtë kishë të bukur ofron një vështrim në shpirtin e Pogradecit dhe ofron një mundësi për një moment qetësie dhe reflektimi në një mjedis vërtet të jashtëzakonshëm.

Church of Saint Marina (Pogradec)

The Church of Saint Marina, located in the picturesque town of Pogradec, Albania, is a monumental testament to the country’s rich cultural and religious heritage. This historic church, dedicated to Saint Marina, holds a special place in the hearts of locals and visitors.

Set amidst the stunning landscape of Pogradec, with Lake Ohrid shimmering in the background, the Church of Saint Marina stands as a beautifully preserved example of Albanian Byzantine architecture. Its elegant design, adorned with intricate frescoes and remarkable icons, reflects the deep spiritual connection of the community that has worshipped here for generations.

The church’s origins date back to the 16th century, and its walls have witnessed the passage of time, preserving the stories of the faithful and the region’s history. Whether a devoted pilgrim or a curious traveler, the Church of Saint Marina offers a tranquil and contemplative atmosphere, inviting you to explore its sacred halls and admire the religious art within.

As you enter, the sacred silence of the church and the ethereal glow of candlelight create a sense of reverence and awe. It’s a place where you can pause, reflect, and appreciate the enduring spiritual legacy that has shaped the community of Pogradec.

The Church of Saint Marina is not just a place of worship; it’s a living testament to the enduring faith of the Albanian people. A visit to this beautiful church offers a glimpse into the soul of Pogradec and provides an opportunity for a moment of quietude and reflection in a truly extraordinary setting.

Shpërndaje
Shperndaje:
WEB agency Albania car rental tirana real estate saranda