Category: Njoftime

Formulari i Njoftimit të Anullimit

1 Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor Emri                            Agjencia Kombëtare e Turizmit Adresa                         Bulevardi “Gjergj Fishta”, Pallati Shallvaret A/12, Tiranë E-mail                          info@akt.gov.al Ueb-faqe                     www.akt.gov.al 2 Lloji i procedurës:

PËR ANULLIMIN E PROCEDURËS FTESË PËR NEGOCIATË PËR OBJEKTIN “SHËRBIMI ADMINISTRATIV TURISTIK I PASURIMIT TË FONDIT ARKIVOR TË FOTOGRAFIVE DHE VIDEOVE REELS TË AGJENCISË KOMBËTARE TË TURIZMIT” ME TITULL “WANDERLUST IN ALBANIA: PHOTOS AND REELS INTERNATIONAL COMPETITION”

Bazuar në Urdhërin Nr.553/18 Prot, Datë 23.10.2023 të Titullarit të Agjencisë Kombëtare të Turizmit, është vendosur: 1. Anullimi i Ftesës për Negociatë për Operatorët Ekonomik të Specializuar në Ofrimin e

WEB agency Albania car rental tirana real estate saranda