Njoftim fituesi

LogIN Production

Rr.“Andon Zako Cajupi”, Nd. Nr.3, Hyrja Nr.11, Ap. 2, Njësia Administrative Nr 5

Klejvis Saliaj Tiranë

Bazuar në VKM nr. 1195, datë 05.08.2008, pranë ambienteve të AKT-së u zhvillua proçedura me objekt “SHERBIM PER ORGANIZIM PANAIRI ME PJESEMARRJE TE AKT-SE ME STENDE NE PANAIRIN NDERKOMBETAR TE TIRANES” me fond limit 980,000 (nëntëqind e tetëdhjetë mijë) lekë pa Tvsh, nga Agjencia Kombëtare e Turizmit (AKT). Në bazë të urdhrit nr.149, datë 24.11.2023 “Për ngritjen e Komisionit të vlerësimit të ofertave” Komisioni pas shqyrtimit të dokumentacionit të dorëzuar nga subjektet pjesëmarrësë në proçeduren me objekt “SHERBIM PER ORGANIZIM PANAIRI ME PJESEMARRJE TE AKT-SE ME STENDE NE PANAIRIN NDERKOMBETAR TE TIRANES” pasi hartoi proçesverbalin për shqyrtimin e dokumentacionit.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se,

Komisioni vendosi: Të rendisë të parin.

LogIN Production me NIPT: M12420024O me ofertë 975.000 (Nëntëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë) Lekë pa Tvsh.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Agjencisë Kombëtare të Turizmit me seli tek: Bulevardi “Gjergj Fishta”, Pallati “Shallvare” Nr.12/A, Tiranë., brenda 5 ditëve nga dita e marrjes të këtij njoftimi për të vijuar me procedurën e nënshkrimit të kontratës.

Share