Day: May 15, 2024

Formulari i Njoftimit të Anullimit

1 Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor Emri                            Agjencia Kombëtare e Turizmit Adresa                         Bulevardi “Gjergj Fishta”, Pallati Shallvaret A/12, Tiranë E-mail                          info@akt.gov.al Ueb-faqe                     www.akt.gov.al 2 Lloji i procedurës:

WEB agency Albania car rental tirana real estate saranda